DUCHOWO

Uczestnictwo pielgrzymów duchowych daje możliwość duchowej łączności z wszystkimi pielgrzymami biorącymi bezpośredni udział w pielgrzymce. Każdy pielgrzym duchowy włącza się tym samym w wielką modlitwę dziękczynno-błagalną w intencjach Tradycji Łacińskiej w Polsce. Uczestnictwo duchowe polega na tym, że pielgrzym uczestniczy wyłącznie duchowo w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymi duchowi w trakcie trwania pielgrzymki, odmawiają przepisane modlitwy.
 
Na Jasnej Górze zostaną odprawione dwie Msze Święte w intencji wszystkich pielgrzymów, tj. Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu, w piątek 4 marca A.D.2022 oraz główna Msza Święta pielgrzymki w Bazylice, w sobotę 5 marca A.D.2022. Dodatkowo, w sobotę 5 marca A.D.2022 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Bazylice. Wszystkie wyżej wymienione Msze Święte w miarę możliwości będą transmitowane na stronie internetowej pielgrzymki. 
 
Zapisanie się jako pielgrzym jest warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce. Zapisy pielgrzymów duchowych prowadzone są do 5 marca A.D.2022.
 
Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom duchowym żadnych świadczeń.
 
Zapisanie się pielgrzyma duchowego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisów dla pielgrzymów duchowych. Wejście do formularza zapisów znajduje się poniżej niniejszej informacji.
 
Osoby mające problemy z obsługą internetu (i niemogące w tym zakresie skorzystać z pomocy innych osób), w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Osobom tym wszelkie informacje, o których tu mowa, będą dostarczane droga telefoniczną.
 
Pielgrzym duchowy ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce.
 
Wszyscy pielgrzymi duchowi proszeni są o odmawianie w trakcie pielgrzymki modlitw dla nich przepisanych, podanych poniżej niniejszych informacji.
 
Po zapisaniu się jako pielgrzym duchowy, pielgrzymi duchowi proszeni są o przekazanie dobrowolnej ofiary na Msze Świętą w intencji pielgrzymów duchowych.
 
Pielgrzym wypełniając formularz zapisów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Pielgrzymki danych z formularza zapisów oraz akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce – regulamin
 
Wysłanie formularza zapisów następuje poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij formularz” na zakończenie wypełniania formularza zapisów. Kopia formularza zapisów oraz zawartych w nim informacji zostanie przesłana na adres e-mail (wskazany w formularzu) osoby wypełniającej formularz. Przedmiotowa kopia jest potwierdzeniem zapisania się na pielgrzymkę. W przypadku braku otrzymania przedmiotowej kopii osoba wypełniająca formularz proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z organizatorem pielgrzymki. Jeden formularz służy do zapisania jednego pielgrzyma.
 
Dane do przelewu ofiary na Mszę Św. w intencji pielgrzymów duchowych
ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2022 Imię i Nazwisko pielgrzyma

MODLITWY PRZEPISANE PIELGRZYMOM DUCHOWYM

 
MSZE ŚWIĘTE I APEL JASNOGÓRSKI ORAZ AKT ZAWIERZENIA
Pielgrzymi duchowi winni duchowo wziąć udział w:
 
 • Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Mszy Świętej w aplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa obok Bazyliki w intencji pielgrzymów duchowych
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Mszy Świętej głównej pielgrzymki w Bazylice w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Akcie Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
WSZYSTKIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (piątek i sobota)
Tajemnice radosne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe
 • Zwiastowanie – Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety – W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.
 • Boże Narodzenie – Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliła do serca i karmiła własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?
 • Ofiarowanie w świątyni – Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.
 • Odnalezienie Pana Jezusa – Mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.
Tajemnice bolesne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe
 • Modlitwa w Ogrójcu –Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.
 • Biczowanie – Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.
 • Cierniem ukoronowanie – Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.
 • Droga krzyżowa – Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.
 • Ukrzyżowanie – O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.
Tajemnice chwalebne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe
 • Zmartwychwstanie – Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…
 • Wniebowstąpienie – Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…
 • Zesłanie Ducha Świętego – Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.
 • Wniebowzięcie Maryi – Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…
 • Ukoronowanie Matki Bożej – Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała
 
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ (piątek i sobota)
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.
 
Panno Jasnogórska – módl się za nami
Królowo Polski – módl się za nami
Matko Kościoła – módl się za nami
 
Amen.
 

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

MODLITWY PRZEPISANE PIELGRZYMOM DUCHOWYM

 
MSZE ŚWIĘTE I APEL JASNOGÓRSKI ORAZ AKT ZAWIERZENIA
Pielgrzymi duchowi winni duchowo wziąć udział w:
 
 • Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Mszy Świętej w aplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa obok Bazyliki w intencji pielgrzymów duchowych
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Mszy Świętej głównej pielgrzymki w Bazylice w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
 • Akcie Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki
 
WSZYSTKIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (piątek i sobota)
Tajemnice radosne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe
 • Zwiastowanie – Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety – W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.
 • Boże Narodzenie – Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliła do serca i karmiła własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?
 • Ofiarowanie w świątyni – Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.
 • Odnalezienie Pana Jezusa – Mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.
Tajemnice bolesne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe
 • Modlitwa w Ogrójcu –Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.
 • Biczowanie – Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.
 • Cierniem ukoronowanie – Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.
 • Droga krzyżowa – Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.
 • Ukrzyżowanie – O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.
Tajemnice chwalebne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe
 • Zmartwychwstanie – Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…
 • Wniebowstąpienie – Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…
 • Zesłanie Ducha Świętego – Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.
 • Wniebowzięcie Maryi – Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…
 • Ukoronowanie Matki Bożej – Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała
 
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ (piątek i sobota)
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.
 
Panno Jasnogórska – módl się za nami
Królowo Polski – módl się za nami
Matko Kościoła – módl się za nami
 
Amen.

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!