REGULAMIN

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI
WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ – Tradiclaromontana
zatwierdzony dnia 19 stycznia A.D.2023 (druk 2023.18)
 
Spis treści:
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
ust. 1. Zakres stosowania Regulaminu Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana
ust. 2. Definicje oraz przepisy nadrzędne Regulaminu Pielgrzymki
ust. 3. Przepisy nadrzędne niniejszego Regulaminu Pielgrzymki
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE
ust. 1. Warunek podstawowy uczestnictwa w Pielgrzymce – Status Pielgrzyma
ust. 2. Warunek podstawowy uczestnictwa w Pielgrzymce – Msze Święte i ich intencje
ust. 3. Warunek podstawowy uczestnictwa w Pielgrzymce – niepełnoletni Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej
ust. 4. Pozostałe warunki podstawowe uczestnictwa w Pielgrzymce
ust. 5. Pozostałe warunki uczestnictwa w Pielgrzymce
ust. 6. Wniesienia to jest wpłaty na rzecz Organizatora Pielgrzymki
§ 3 INFORMACJE O PIELGRZYMCE ORAZ KOMUNIKACJA Z ORGANIZATOREM PIELGRZYMKI
ust. 1. Informacje publiczne o Pielgrzymce oraz Strona internetowa Pielgrzymki i Punkt Informacyjny Pielgrzymki
ust. 2. Zasada nadrzędna komunikacji z Organizatorem Pielgrzymki
ust. 3. Komunikacja drogą poczty elektronicznej
ust. 4. Komunikacja drogą telefoniczną
§ 4 SKŁADKA ORGANIZACYJNA
ust. 1. Określenie celowości Składki Organizacyjnej
ust. 2. Obowiązek wniesienia i wysokość składki organizacyjnej
ust. 3. Rozliczenie Składki Organizacyjnej
§ 5 ZAPIS OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE
ust. 1. Tryb zapisu
ust. 2. Zapisy za pośrednictwem osoby trzeciej
ust. 3. Zapisy telefoniczne
ust. 4. Skuteczne przesłanie Formularza Zapisów
ust. 5. Nieprzesłanie Formularza Zapisów
ust. 6. Zapis wielokrotny
ust. 7. Przerwa techniczna w funkcjonowaniu Formularzy Zapisów
§ 6 ZAPISY ORAZ ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE PIELGRZYMÓW W GRUPIE ZORGANIZOWANEJ
ust. 1. Termin zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
ust. 2. Świadczenia należne Pielgrzymom w Grupie Zorganizowanej
ust. 3. Opłata za udział w pielgrzymce Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej
ust. 4. Zapisy Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
ust. 5. Zapisy uzupełniające Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
ust. 6. Zatwierdzenie szlaków transportu oraz Pielgrzymi w Grupie Zorganizowanej bez transportu
ust. 7. Wniesienie dopłaty do zadatku lub całości opłaty za udział w Pielgrzymce oraz Składki Organizacyjnej przez Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej
ust. 8. Karta Pielgrzyma
ust. 9. Rezygnacja z udziału w Pielgrzymce przez Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej
§ 7 ZAPISY ORAZ ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH
ust. 1. Termin zapisów Pielgrzymów Indywidualnych
ust. 2. Nienależność świadczeń dla Pielgrzymów Indywidualnych oraz świadczenie wyjątkowe
ust. 3. Zapisy Pielgrzymów Indywidualnych
ust. 4. Zapisy większej grupy Pielgrzymów Indywidualnych przez jedną osobę
ust. 5. Zapisy uzupełniające Pielgrzymów Indywidualnych
ust. 6. Karta Pielgrzyma dla Pielgrzymów Indywidualnych
ust. 7. Rezygnacja Pielgrzyma Indywidualnego
§ 8 ZAPISY PIELGRZYMÓW W GRUPIE DUCHOWEJ
ust. 1. Termin zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej
ust. 2. Nienależność świadczeń dla Pielgrzymów w Grupie Duchowej
ust. 3. Zapisy Pielgrzymów w Grupie Duchowej
ust. 4. Modlitwy Pielgrzymów Duchowych
ust. 5. Rezygnacja z udziału w Pielgrzymce przez Pielgrzyma w Grupie Duchowej
§ 9 PRZEREJESTROWANIE MIĘDZY LISTAMI ZAPISÓW
ust. 1. Dopuszczalność przerejestrowania między Listami Zapisów
ust. 2. Dokonanie przerejestrowania między Listami Zapisów
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ust. 1. Zmiany w Programie Pielgrzymki
ust. 2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie Pielgrzymki
 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ust. 1. Zakres stosowania Regulaminu Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana
Niniejszy Regulamin Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana, zwany dalej Regulaminem Pielgrzymki lub skrótowo Reg.Pielg., określa zasady uczestnictwa wiernych w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana, zwanej dalej Pielgrzymką.
ust. 2. Definicje oraz przepisy nadrzędne Regulaminu Pielgrzymki
A. Organizator Pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka.
B. Kierownik Pielgrzymki – osoba fizyczna prowadząca wszystkie sprawy Pielgrzymki w imieniu Organizatora Pielgrzymki
C. Wolontariusz – osoba fizyczna prowadząca sprawy Pielgrzymki w imieniu Organizatora Pielgrzymki w zakresie i formie które określa Regulamin Pielgrzymki lub Kierownik Pielgrzymki.
D. Kadra Pielgrzymki – Kierownik Pielgrzymki, każdy Wolontariusz oraz każda osoba fizyczna pełniąca posługę dla Pielgrzymki lub pracująca dla Pielgrzymki.
E. Pielgrzym Indywidualny – osoba posiadająca Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg., która swój udział w pielgrzymce (transport, nocleg, wyżywienie itp.) organizuje we własnym zakresie.
F. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej – osoba posiadająca Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg. Pielg., której Organizator Pielgrzymki gwarantuje minimum dwa następujące świadczenia: ubezpieczenie oraz transport z zastrzezeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym regulaminie Pielgrzymki.
G. Pielgrzym w Grupie Duchowej – osoba posiadająca Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg. Pielg., która fizycznie (bezpośrednio) nie uczestniczy w wydarzeniach Pielgrzymki.
H. Formularz Zapisów – elektroniczny formularz służący do zapisywania uczestnictwa w Pielgrzymce
I. Lista Zapisów – każda z list zapisów a w tym lista zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej, lista zapisów uzupełniających Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej, lista zapisów Pielgrzymów Indywidualnych, lista zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych oraz lista zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej
ust. 3. Przepisy nadrzędne niniejszego Regulaminu Pielgrzymki
Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu Pielgrzymki określone przepisy zdefiniowano jako nadrzędne w stosunku do pozostałych przepisów Regulaminu Pielgrzymki, to w stosunku do spraw wymienionych w przepisach zdefiniowanych jako nadrzędne, stosuje się w pierwszej kolejności przedmiotowe przepisy nadrzędne.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE

ust. 1. Warunek podstawowy uczestnictwa w Pielgrzymce – Status Pielgrzyma
A. Zapisanie się osoby fizycznej do uczestnictwa w Pielgrzymce (jako pielgrzym) w sposób uregulowany § 5 ust. 1 Reg.Pielg. jest warunkiem uczestnictwa w Pielgrzymce, to jest posiadania Statusu Pielgrzyma z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w §2 ust. 1. pkt. B. Reg.Pielg.
B. Status Pielgrzyma o którym mowa w §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. z mocy niniejszego Regulaminu Pielgrzymki posiada Kadra Pielgrzymki.
C. Osoby fizycznie nieposiadające Statusu Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. są osobami postronnymi wobec Pielgrzymki.
D. Udział w wydarzeniach pielgrzymki co do zasady przysługuje osobom posiadającym Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. Organizator Pielgrzymki może (szczególnie w przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie w którym odbywają się wydarzenia Pielgrzymki) zażądać opuszczenia miejsca (obiektu) odbywania się wydarzenia Pielgrzymki przez osoby postronne o których mowa w §2 ust. 1. pkt. C. Reg.Pielg.
ust. 2. Warunek podstawowy uczestnictwa w Pielgrzymce – Msze Święte i ich intencje
A. Msza Święta Pielgrzymki w kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz główna Msza Święta Pielgrzymki w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma w rozumieniu § 2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. Msza Święta w Kapicy NSPJ przy Bazylice (w sobotę) odprawiana jest w intencji Pielgrzymów w Grupie Duchowej w rozumieniu § 1 ust. 2. pkt. G. Reg.Pielg.
B. Organizator Pielgrzymki organizuje celebrację Mszy Świętej wyłącznie dla kapłanów, którzy posiadają Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg., oraz przedstawią pismo polecające własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem (np. Celebret).
ust. 3. Warunek podstawowy uczestnictwa w Pielgrzymce – niepełnoletni Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej
Niepełnoletni Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej w rozumieniu §1 ust. 2. pkt. F. Reg.Pielg., jest zobowiązany posiadać oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielny udział osoby niepełnoletniej w Pielgrzymce. Fotografię lub scan przedmiotowego oświadczenia niepełnoletni Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej winien przekazać Organizatorowi Pielgrzymki za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej o której mowa w §3 ust. 3. Reg.Pielg., niezwłocznie po dokonaniu zapisu do grupy zorganizowanej w rozumieniu § 6 ust. 4. pkt. A Reg.Pielg. Oryginał przedmiotowego oświadczenia niepełnoletni Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej przekazuje Pilotowi Przewozu, w autokarze, w chwili rozpoczęcia udziału w Pielgrzymce przez niepełnoletniego Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej.
ust. 4. Pozostałe warunki podstawowe uczestnictwa w Pielgrzymce
A. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. akceptuje treść Regulaminu Pielgrzymki.
B. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. akceptuje zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO.
C. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Pielgrzymki danych z Formularza Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg lub § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg. w celu prowadzenia działalności statutowej przez Organizatora Pielgrzymki.
D. Osoba posiadająca Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania Pielgrzymki ogólnokrajowych obostrzeń, zaleceń i przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
ust. 5. Pozostałe warunki uczestnictwa w Pielgrzymce
A. Wypełniając Formularz Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg lub § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg, osoby następujące:
• kapłani oraz siostry zakonne i bracia zakonni
• uczestnicy Ogólnopolskich Rekolekcji Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicolekcje)
• uczestnicy Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicamp)
• Kadra Pielgrzymki
mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu integracyjnym organizowanym w sobotę podczas Pielgrzymki.
B. Kapłani, siostry zakonne oraz bracia zakonni wypełniając Formularz Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg lub § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg. mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym obiedzie organizowanym w sobotę podczas Pielgrzymki.
C. Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, chórzyści, organiści oraz ministranci, wypełniając Formularz Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg lub § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg. i wskazując w nim fakt bycia jedną z wyżej wymienionych osób, zgłaszają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas Pielgrzymki.
D. Prowadzenie wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej i handlowej, w miejscu i czasie odbywania się pielgrzymki bez pisemnej zgody Organizatora Pielgrzymki jest zabronione.
E. Manifestowanie jakichkolwiek poglądów politycznych, w miejscu i czasie odbywania się pielgrzymki jest zabronione.
F. Prowadzenie transmisji, relacji, serwisów informacyjnych i fotograficznych, zapraszanie dziennikarzy, organizowanie konferencji prasowych i inne formy działalności medialnej możliwe są tylko na podstawie pisemnej zgody Organizatora Pielgrzymki.
G. Klasztor na Jasnej Górze lub inne upoważnione przez niego podmioty oraz Organizator Pielgrzymki mogą utrwalać, transmitować i wykorzystywać obraz i dźwięk. Przebywanie na terenie sanktuarium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.
ust. 6. Wniesienia to jest wpłaty na rzecz Organizatora Pielgrzymki
A. Wszelkie wniesienia (wpłaty) na rzecz Organizatora Pielgrzymki, za wyjątkiem wniesień gotówkowych w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki przewidzianych w niniejszym Regulaminie Pielgrzymki, winny być dokonywane w formie przelewu lub wpłaty na konto bankowe Organizatora Pielgrzymki o następujących danych:
ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
B. Wniesienia (wpłaty) wymagane niniejszym Regulaminem Pielgrzymki, dokonane na konto bankowe Organizatora Pielgrzymki po terminie wskazanym dla danego wniesienia w niniejszym Regulaminie Pielgrzymki, mogą być uznane przez Organizatora Pielgrzymki za wniesione w terminie.
C. W przypadku wniesień o których mowa w §2 ust. 6. pkt. B. Reg.Pielg., Organizator Pielgrzymki może uznać przedmiotowe wniesienia za dokonane na podstawie przedłożonego potwierdzenia przelewu.

§ 3
INFORMACJE O PIELGRZYMCE ORAZ KOMUNIKACJA Z ORGANIZATOREM PIELGRZYMKI

ust. 1. Informacje publiczne o Pielgrzymce oraz Strona internetowa Pielgrzymki i Punkt Informacyjny Pielgrzymki
A. Informacje publiczne o Pielgrzymce, Organizator Pielgrzymki publikuje na stronie internetowej Pielgrzymki (witrynie internetowej) oraz wedle potrzeby innymi kanałami informacyjnymi.
B. Na stronie internetowej Pielgrzymki, Organizator Pielgrzymki publikuje również inne informacje, których publikacja na stronie internetowej Pielgrzymki jest przewidziana w Regulaminie Pielgrzymki.
C. Adresem strony internetowej Pielgrzymki jest adres – www.tradiclaromontana.pl
D. Informacje publiczne o Pielgrzymce, Organizator Pielgrzymki udziela w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki funkcjonującym (w piątek i sobotę) w trakcie trwania Pielgrzymki, w miejscu i czasie wskazanym w programie Pielgrzymki.
E. Punkt Informacyjny Pielgrzymki zajmuje się również innymi sprawami dotyczącymi Pielgrzymki, które są przewidziane w Regulaminie Pielgrzymki.
F. Informacji publicznych o Pielgrzymce, Organizator Pielgrzymki udziela za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej oraz komunikacji drogą telefoniczną o których mowa w § 3 ust. 2 – 4 Reg.Pielg.
ust. 2. Zasada nadrzędna komunikacji z Organizatorem Pielgrzymki
Jeśli w Regulaminie Pielgrzymki nie przewidziano inaczej, to wszelka komunikacja między Organizatorem Pielgrzymki a osobami posiadającymi Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. A. Reg.Pielg. oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi następuje na zasadach określonych w § 3 ust. 3 – 4 Reg.Pielg.
ust. 3. Komunikacja drogą poczty elektronicznej
A. Komunikacja z użyciem poczty elektronicznej przewidziana w niniejszym paragrafie Regulaminu Pielgrzymki zwana jest dalej komunikacją drogą poczty elektronicznej.
B. Adresem poczty elektronicznej Pielgrzymki do komunikacji drogą poczty elektronicznej o której to komunikacji mowa w niniejszym ustępie, jest adres – info@tradiclaromontana.pl
C. Komunikacja drogą poczty elektronicznej z osobami posiadającymi Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg., następuje z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Pielgrzymki o którym mowa w § 3 ust. 3. pkt. B Reg.Pielg. (z wyjątkiem doręczenia kopii Formularza Zapisów o której to kopii mowa w § 5 ust. 4. Pkt. C Reg.Pielg.) oraz adresu poczty elektronicznej przedmiotowych osób podanego w Formularzu Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A lub § 6 ust. 5 pkt. C lub § 7 ust. 3 pkt. A lub § 7 ust. 5 pkt. C lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg.
ust. 4. Komunikacja drogą telefoniczną
A. Komunikacja z użyciem połączenia przez sieć telefoniczną przewidziana w niniejszym paragrafie Regulaminu Pielgrzymki zwana jest dalej komunikacją drogą telefoniczna.
B. Numerem telefonu Pielgrzymki do komunikacji drogą telefoniczną o której to komunikacji mowa w niniejszym ustępie, jest numer – 34 341-00-21.
C. Komunikacja drogą telefoniczną z osobami posiadającymi Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg., następuje z wykorzystaniem numeru telefonu Pielgrzymki o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. B Reg.Pielg. oraz numeru telefonu przedmiotowych osób podanego w Formularzu Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg lub § 6 ust. 5 pkt. C Reg.Pielg § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg lub § 7 ust. 5 pkt. C Reg.Pielg lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg.
D. Komunikacja drogą telefoniczną o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, może być rejestrowana za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk na co osoby fizyczne i prawne uczestniczące w przedmiotowej komunikacji drogą telefoniczna wyrażają zgodę.
E. Komunikacja drogą telefoniczną o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, może być również realizowana ze strony Organizatora Pielgrzymki do osób o których mowa w §3 ust. 4. pkt. C. Reg.Pielg., za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych to jest za pośrednictwem „sms”.

§ 4
SKŁADKA ORGANIZACYJNA

ust. 1. Określenie celowości Składki Organizacyjnej
Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację Pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji Pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji itp.
ust. 2. Obowiązek wniesienia i wysokość składki organizacyjnej
A. Osoby posiadające Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. są zobowiązane do wniesienia Składki Organizacyjnej o której mowa w § 4 ust. 1 Reg.Pielg. w sposób uregulowany w niniejszym Regulaminie Pielgrzymki (to jest w: § 6 ust. 5 pkt. F, § 6 ust. 6 pkt. M, § 6 ust. 6 pkt. O, § 6 ust. 7 pkt. A, § 6 ust. 7 pkt. D, § 7 ust. 3 pkt. B, § 7 ust. 5 pkt. D oraz § 8 ust. 3 pkt. B Reg.Piel.) z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w § 4 ust. 2. pkt. B. Reg.Pielg.
B. Osoby o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg., które nie ukończyły szesnastego roku życia są zwolnione z obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. W przypadku wniesienia Składki Organizacyjnej o której mowa w § 4 ust. 1 Reg.Pielg. Przez osobę o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, przedmiotowa Składka Organizacyjna jest przyjmowana przez Organizatora Pielgrzymki tak jak w przypadku osoby która ukończyła szesnasty rok życia.
C. Składka Organizacyjna o której mowa w § 4 ust. 1 Reg.Pielg. występuje w dwóch wartościach w zależności od zakresu czasu udziału osoby posiadającej Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg. w Pielgrzymce tj.:
Składka Organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w Pielgrzymce – 20 zł
Składka Organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w Pielgrzymce – 35 zł.
D. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Pielgrzymce przez osobę posiadającą Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg., wniesiona Składka Organizacyjna o której mowa w § 4 ust. 1 Reg.Pielg., przepada jako darowizna z przeznaczeniem na organizację Pielgrzymki to jest przepada na rzecz Organizatora Pielgrzymki.
ust. 3. Rozliczenie Składki Organizacyjnej
Rodzaje ponoszonych kosztów głównych organizacji Pielgrzymki oraz ich rozliczenie publikowane jest na stronie internetowej Pielgrzymki.

§ 5
ZAPIS OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE

ust. 1. Tryb zapisu
Zapisanie się (zapis) osoby fizycznej do uczestnictwa w Pielgrzymce z uwzględnieniem przepisów § 5 ust. 2 – 3 Reg.Pielg., następuje w jednym z trybów o których mowa w § 6 – 8 Reg.Pielg. zwanych dalej:
• zapisy Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
• zapisy uzupełniające Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
• zapisy Pielgrzymów Indywidualnych
• zapisy uzupełniające Pielgrzymów Indywidualnych
• zapisy Pielgrzymów w Grupie Duchowej
ust. 2. Zapisy za pośrednictwem osoby trzeciej
A. Formularz Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A lub § 6 ust. 5 pkt. C lub § 7 ust. 3 pkt. A lub § 7 ust. 5 pkt. C lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., może być wypełniony przez inną osobę fizyczną (zwaną dalej osobą trzecią) niż osoba fizyczna której przedmiotowy Formularz Zapisów dotyczy.
B. Osoba trzecia wypełniając Formularz Zapisów o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg, podaje na początku przedmiotowego Formularza Zapisów własny adres poczty elektronicznej to jest adres e-mail (adres poczty elektronicznej osoby wypełniającej formularz).
C. Jeżeli osoba trzecia o której mowa w § 5 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg., wypełniając Formularz Zapisów o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. A – B Reg.Pielg., nie poda w przedmiotowym Formularzu Zapisów adresu poczty elektronicznej osoby której dotyczy zapis w ramach przedmiotowego Formularza Zapisów, to informacje o których mowa w niniejszym Regulaminie Pielgrzymki które mają być przesłane za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej (o której mowa w § 3 ust. 3 Reg.Pielg.) osobie posiadającej Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg., będą w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg., przesyłane na adres poczty elektronicznej o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg.
ust. 3. Zapisy telefoniczne
A. Osoby fizyczne niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej o której to osobie trzeciej mowa w § 5 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg., mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu o którym mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., za pośrednictwem komunikacji drogą telefoniczną o której mowa w § 3 ust. 4 Reg.Pielg, zwanego dalej zapisem telefonicznym.
B. Zapis telefoniczny o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg. jest realizowany poprzez wypełnienie Formularza Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A lub § 6 ust. 5 pkt. C lub § 7 ust. 3 pkt. A lub § 7 ust. 5 pkt. C lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., przez Organizatora Pielgrzymki, podczas rozmowy za pośrednictwem komunikacji drogą telefoniczną o której mowa w § 3 ust. 4 Reg.Pielg. z osobą o której mowa w § 5 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg.
C. W przypadku o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., kopia Formularza Zapisów o której mowa w § 5 ust. 4 pkt. C nie jest przesyłana.
D. Informacje o których mowa w niniejszym Regulaminie Pielgrzymki które mają być przesłane za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej (o której mowa w § 3 ust. 3 Reg.Pielg.) osobie posiadającej Status Pielgrzyma w rozumieniu §2 ust. 1. pkt. A. Reg.Pielg., będą w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., przedstawiane za pośrednictwem komunikacji drogą telefoniczną o której mowa w § 3 ust. 4 Reg.Pielg.
ust. 4. Skuteczne przesłanie Formularza Zapisów
A. Skuteczne przesłanie Formularza Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A lub § 6 ust. 5 pkt. C lub § 7 ust. 3 pkt. A lub § 7 ust. 5 pkt. C lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., następuje w wyniku naciśnięcia przycisku „prześlij” umieszczonego na końcu przedmiotowego Formularza Zapisów.
B. Skuteczne przesłanie o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg., jest warunkiem zapisania się osoby fizycznej do uczestnictwa w Pielgrzymce o którym to zapisaniu się mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg.
C. Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg., jest otrzymanie kopii przedmiotowego Formularza Zapisów za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej o której mowa w § 3 ust. 3 Reg.Pielg., z uwzględnieniem § 5 ust. 2 pkt. C Reg.Pielg. oraz wyjątku przewidzianego w § 5 ust. 3 pkt. C Reg.Pielg.
ust. 5. Nieprzesłanie Formularza Zapisów
A. Nieotrzymanie kopii Formularza Zapisów o której to kopii mowa w § 4 ust. 4 pkt. C Reg.Pielg, jest jednoznacznie z niedokonaniem zapisania się osoby fizycznej do uczestnictwa w Pielgrzymce w rozumieniu § 5 ust. 1 Reg. Pielg.
B. W przypadku przewidzianym w § 5 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg., osoba fizyczna chcąca zapisać się do uczestnictwa w Pielgrzymce o którym to zapisaniu się mowa w § 5 ust. 1 Reg. Pielg,, winna ponownie wypełnić Formularz Zapisów o którym § 6 ust. 4 pkt. A lub § 6 ust. 5 pkt. C lub § 7 ust. 3 pkt. A lub § 7 ust. 5 pkt. C lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., oraz skutecznie przesłać przedmiotowy Formularz Zapisów o czym mowa w § 5 ust. 4 pkt. A Reg. Pielg.
C. Jeśli w przypadku przewidzianym w § 5 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg, osoba fizyczna dokonała wniesienia zadatku o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. B Reg.Pielg. lub w § 6 ust. 5 pkt. D Reg.Pielg. lub wniesienia całości opłaty za udział w Pielgrzymce o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. K Reg.Pielg. oraz Składki Organizacyjnej o której mowa w § 4 ust. Reg.Pielg., to zapisanie się do uczestnictwa w Pielgrzymce o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt. B Reg.Pielg., zostaje uznane z terminem wpłaty przedmiotowego wniesienia.
D. Termin wniesienia o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt. C Reg.Pielg. jest terminem zaksięgowania przedmiotowego wniesienia na rachunku bankowym Organizatora Pielgrzymki.
E. W sytuacji powtarzającego się przypadku przewidzianego w § 5 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg, osoba fizyczna chcąca zapisać się do uczestnictwa w Pielgrzymce o którym mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., wina skomunikować się z Organizatorem pielgrzymki jedną z dróg komunikacji przewidzianą w § 3 ust. 3 – 4 Reg.Pielg.
ust. 6. Zapis wielokrotny
A. Tylko jeden zapis osoby fizycznej w rozumieniu § 5 ust. 1 Reg.Pielg. na wszystkich Listach Zapisów łącznie jest uznawany za ważny.
B. W przypadku wielokrotnego to jest więcej niż jednorazowego dokonania zapisu o którym to zapisie mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., na jednej lub więcej niż jednej Liście Zapisów w tym na kilku Listach Zapisów łącznie, dotyczącego jednej osoby fizycznej o której mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., najnowszy czasowo zapis to jest ostatni z pośród tych zapisów (definiowany za pomocą daty oraz godziny) przedmiotowej osoby jest uznawany za jedynie ważny i wiążący zapis z uwzględnieniem wyjątku o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt. C Reg.Pielg. Tym samym pozostałe zapisy o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu Pielgrzymki są uznawane jako nieważne.
C. Najnowszy czasowo zapis o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt. B Reg.Pielg., może zostać przez Organizatora Pielgrzymki uznany jako nieważny, w przypadku gdy został dokonany w wyniku błędu (pomyłki). W takim przypadku ważnym i wiążącym pozostaje poprzedni zapis (wcześniejszy zapis definiowany za pomocą daty oraz godziny) o którym mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg. względem zapisu o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu Pielgrzymki.
D. Uznanie zapisu jako nieważnego o czym mowa w § 5 ust. 6 pkt. B lub C Reg.Pielg. następuje po komunikacji na zasadach określonych w § 3 ust. 2 – 4 Reg.Pielg., z osobą fizyczną której dotyczy przedmiotowy zapis uznawany jako nieważny.
E. W przypadkach przewidzianych w § 5 ust. 6 pkt. B lub C Reg.Pielg., zapisy uznane jako nieważne lub zapis uznany jako nieważny są oznaczane przez Organizatora Pielgrzymki na Liście Zapisów jako unieważnione.
ust. 7. Przerwa techniczna w funkcjonowaniu Formularzy Zapisów
Istnieje możliwość wystąpienia przerwy technicznej w funkcjonowaniu Formularzy Zapisów o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. A lub § 6 ust. 5 pkt. C lub § 7 ust. 3 pkt. A lub § 7 ust. 5 pkt. C lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg.

§ 6
ZAPISY ORAZ ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE PIELGRZYMÓW W GRUPIE ZORGANIZOWANEJ

ust. 1. Termin zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
A. Zapisy Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej o których to zapisach mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., prowadzone są do poniedziałku włącznie będącego 11 dniem przed Pielgrzymką.
B. Po terminie wskazanym w § 6 ust. 1 pkt. A Reg.Pielg, zapisy Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej będą możliwe tylko w przypadku prognozowanych wolnych miejsc w środkach transportu i prowadzone są w trybie zapisów uzupełniających Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej na zasadach określonych w § 6 ust. 5 Reg.Pielg.
ust. 2. Świadczenia należne Pielgrzymom w Grupie Zorganizowanej
A. Organizator Pielgrzymki co do zasady gwarantuje Pielgrzymom w Grupie Zorganizowanej trzy świadczenia w postaci ubezpieczenia, transportu z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w §6 ust. 6 pkt. A Reg.Pielg., oraz noclegu z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w § 6 ust.2 pkt. P Reg.Pielg.
B. Transport o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. może być realizowany środkiem transportu w postaci busa lub autokaru.
C. Transport o którym mowa § 6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. Reg.Pielg. jest realizowany co do zasady w pełni, to jest na Jasną Górę i w drodze powrotnej z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg.
D. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wypełniając Formularz Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg., może zrezygnować z transportu realizowanego w pełni o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. C Reg.Pielg. i wybrać przedmiotowy transport realizowany jako transport w jednym kierunku, to jest na Jasną Górę lub w drodze powrotnej.
E. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, który wybrał transport realizowany jako transport w jednym kierunku w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg., korzysta ze świadczeń o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. w oparciu o te same przepisy Regulaminu Pielgrzymki, które dotyczą pozostałych Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej z uwzględnieniem jako nadrzędnych w rozumieniu § 1 ust. 3 Reg.Pielg., przepisów § 6 ust. 2 pkt. F – I Reg.Pielg.
F. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, który wybrał transport na Jasną Górę jako transport w jednym kierunku w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg., może pozostawić bagaż w przechowalni bagażu Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II w celu jego przechowania w sobotę na czas wydarzeń Pielgrzymki.
G. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, który wybrał transport w drodze powrotnej jako transport w jednym kierunku w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg., po dotarciu we własnym zakresie na Jasną Górę może pozostawić bagaż w przechowalni bagażu Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II, w celu jego przechowania na czas Mszy Św. Pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek).
H. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, który wybrał transport w drodze powrotnej jako transport w jednym kierunku w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg., odbiera w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki, bezpośrednio po Mszy Św. Pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek), Kartę Pielgrzyma oraz klucz do pokoju noclegowego o którym to pokoju noclegowym mowa w § 6 ust. 2 pkt. O Reg.Pielg.
I. Dobór do jednego pokoju noclegowego o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. O Reg.Pielg, Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej którzy wybrali transport w drodze powrotnej jako transport w jednym kierunku w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg., następuje w chwili odbioru klucza do pokoju noclegowego o którym to odbiorze mowa w § 6 ust. 2 pkt. H Reg.Pielg. Dobór o którym tu mowa następuje na zasadzie ustaleń indywidualnych pomiędzy przedmiotowymi Pielgrzymami w Grupie Zorganizowanej. W przypadku braku ustaleń indywidualnych o których tu mowa, dobór następuje z uwzględnieniem podziału płci.
J. Informację o miejscu i czasie odjazdu środków transportu o których to środkach transportu mowa w § 6 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg., Organizator Pielgrzymki przesyła najdalej do niedzieli włącznie będącej 5 dniem przed Pielgrzymką, za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej o której mowa w § 3 ust. 3 Reg.Pielg. z uwzględnieniem treści § 5 ust. 3 pkt. D Reg.Pielg. oraz publikuje na stronie internetowej Pielgrzymki.
K. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, po dotarciu środka transportu o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg. na Jasną Górę, Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej może pozostawić bagaż w przedmiotowym środku transportu w celu jego przechowania na czas Mszy Św. Pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek).
L. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, odbiór przez Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej bagażu z przechowania o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. K Reg.Pielg., odbywa się w środku transportu o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. K Reg.Pielg., bezpośrednio po Mszy Św. Pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek).
M. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, odbiór przez Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej klucza do pokoju noclegowego o którym to pokoju noclegowym mowa w § 6 ust. 2 pkt. O Reg.Pielg., odbywa się w środku transportu o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. K Reg.Pielg., bezpośrednio po Mszy Św. Pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek).
N. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, dobór Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej do pokoju noclegowego o którym to pokoju noclegowym mowa w § 6 ust. 2 pkt. O Reg.Pielg., następuje podczas transportu na Jasną Górę o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. , na zasadzie ustaleń indywidualnych pomiędzy samymi Pielgrzymami w Grupie Zorganizowanej. W przypadku braku ustaleń indywidualnych o których tu mowa, dobór do jednego pokoju następuje z uwzględnieniem podziału płci.
O. Nocleg o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. jest realizowany w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, w czteroosobowym pokoju noclegowym z umywalką i dostępem do wspólnych łazienek na korytarzach. Łóżka są pościelone. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej powinien zabrać ze sobą ręcznik oraz własne przybory higieniczne. Doba noclegowa trwa od godz. 15:00 w piątek do godz. 10:00 w sobotę.
P. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej wypełniając Formularz Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg., może zrezygnować z zagwarantowanego noclegu o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. aby na własną rękę zapewnić sobie nocleg w wyższym standardzie.
Q. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej któremu zagwarantowano nocleg o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. ma obowiązek w sobotę w trakcie trwania Pielgrzymki, najdalej do godz. 10:00, zdać do recepcji Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II, klucz do pokoju noclegowego o którym to pokoju noclegowym mowa w § 6 ust. 2 pkt. O Reg.Pielg.
R. Zdanie bagażu do transportu w drodze powrotnej o którym to transporcie mowa w § 6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. odbywa się w sobotę, od godz. 8:50 do godz. 9:10, w środku transportu o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg.
ust. 3. Opłata za udział w pielgrzymce Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej
A. Z uwagi na zagwarantowane świadczenia dla Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej o których mowa w §6 ust 2 Regulaminu Pielgrzymki, jego udział w Pielgrzymce wymaga wniesienia opłaty za udział w Pielgrzymce.
B. Wartość opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, uzależniana jest od liczby Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej na danym szlaku (trasie transportu) korzystających z danego środka transportu oraz miejscu wyjazdu w kierunku Jasnej Góry i powrotu z Jasnej Góry środka transportu (busa lub autokaru).
C. Wartość opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg., pomniejszana jest o 35% kosztu świadczeń o których mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg., w zakresie świadczeń w postaci transportu i ubezpieczenia (łącznie).
D. Wartość opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 2 pkt. P Reg.Pielg., pomniejszana jest o koszt świadczenia o którym mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg. w zakresie świadczenia w postaci noclegu.
E. Orientacyjne wartości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, podaje się z podziałem dla każdego z miast z osobna, w tabeli orientacyjnych wartości opłaty za udział w Pielgrzymce, z wyszczególnieniem świadczeń o których mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg. w postaci orientacyjnej wartości ubezpieczenia i transportu (łącznie) oraz wartości noclegu. Przedmiotowa tabela w okresie od początku zapisów o których mowa w §5 ust. 1. Reg.Pielg. do piątku włącznie będącego 7 dniem przed Pielgrzymką, publikowana jest na stronie internetowej Pielgrzymki.
F. Ostateczna wartość opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, może być inna od wartości orientacyjnej przedmiotowej opłaty podanej w tabeli, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. E. Reg.Pielg. z uwagi na zmieniającą się prognozowaną wartość kosztów transportu na którą wpływa ilość zapisanych Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej oraz przebieg prognozowanego szlaku transportu.
G. Sytuacja opisana w § 6 ust. 3 pkt. F Reg.Pielg. przeważnie nie zachodzi w przypadku transportu na szlakach z tradycyjnie wysoką frekwencją Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej oraz ustabilizowanym corocznie przebiegiem szlaku. W takim przypadku wysokość opłaty za udział w Pielgrzymce, z uwagi na doświadczenie z lat ubiegłych jest przewidywalna.
H. Ostateczne wartości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, podaje się z podziałem dla każdego z miast z osobna, w tabeli ostatecznych wartości opłaty za udział w Pielgrzymce, z wyszczególnieniem świadczeń o których mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg. w postaci wartości ubezpieczenia i transportu (łącznie) oraz wartości noclegu. Przedmiotowa tabela w okresie od soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką do zakończenia zapisów o których mowa w §5 ust. 1. Reg.Pielg., publikowana jest na stronie internetowej Pielgrzymki.
I. Pielgrzymi w Grupie Zorganizowanej zapisani w rozumieniu §5 ust. 1 Reg.Pielg. w terminie do piątku włącznie będącego 7 dniem przed Pielgrzymką, za wyjątkiem Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej o których mowa w §6 ust. 6 pkt. D Reg.Pielg., są informowani przez Organizatora Pielgrzymki, w terminie do soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką o ostatecznej wartości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to wartości mowa w § 6 ust. 3 pkt. H Reg.Pielg., za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej o której mowa w § 3 ust. 3 Reg.Pielg., z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w § 5 ust. 3 pkt. D Reg.Pielg.
J. Opłata za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, przez Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej zapisanych w rozumieniu §5 ust. 1 Reg.Pielg. do piątku włącznie będącego 7 dniem przed Pielgrzymką, wnoszona jest w dwóch częściach to jest:
• część pierwsza – zadatek
• część druga – dopłata do zadatku
K. Opłata za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, przez Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej zapisanych w rozumieniu §5 ust. 1 Reg.Pielg. w terminie od soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką do zakończenia zapisów o których mowa w §5 ust. 1. Reg.Pielg., wnoszona jest w całości.
ust. 4. Zapisy Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
A. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, zapisanie się Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej o którym to zapisaniu mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., następuję poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej umieszczonego na stronie internetowej Pielgrzymki z uwzględnieniem treści § 5 ust. 4 – 6 Reg.Pielg.
B. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, zapis Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej o którym to zapisie mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg. wymaga dla swej ważności wniesienia zadatku w kwocie – 80 zł o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt. J Reg.Pielg, niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg., jednak nie później niż w ciągu 1 dnia po dniu (licząc z wyłączeniem soboty i niedzieli) wypełnienia przedmiotowego Formularza Zapisów. Wypełnienie przedmiotowego Formularza Zapisów bez przedmiotowego wniesienia zadatku skutkuje nieważnością przedmiotowego zapisu i w takim przypadku dane podane w przedmiotowym Formularzu Zapisów zostają oznaczone jako unieważnione na Liście Pielgrzymów.
C. O pierwszeństwie w zapisach o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg, decyduje kolejność wypełniania Formularzy Zapisów o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg. z tym że, przedmiotowe zapisy z transportem w obie strony o którym to transporcie mowa w §6 ust. 2 pkt. C Reg.Pielg. mają pierwszeństwo przed przedmiotowymi zapisami z transportem w jedna stronę o którym to transporcie w jedną stronę mowa w §6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg.
ust. 5. Zapisy uzupełniające Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej
A. Jeśli po zapisach Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej o których mowa w §6 ust. 4 pkt. A Reg.Pielg., prowadzonych do terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. A Reg.Pielg., są prognozowane wolne miejsca w środkach transportu o których to środkach transportu mowa w § 6 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg., to począwszy od dnia następnego po tym terminie, prowadzone są zapisy uzupełniające Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej w rozumieniu § 5 ust. 1 Reg.Pielg., i trwają aż do wyczerpania przedmiotowych prognozowanych wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do środy włącznie będącej 2 dniem przed Pielgrzymką.
B. Zapisy uzupełniające Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej o których mowa w § 6 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg. następują w oparciu o te same przepisy Regulaminu Pielgrzymki, które dotyczą zapisów Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej z uwzględnieniem jako nadrzędnych w rozumieniu § 1 ust. 3 Reg.Pielg., przepisów § 6 ust. 5 pkt. C – F Reg.Pielg.
C. Zapisanie się Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej w ramach zapisów uzupełniających o których mowa w § 6 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg., następuję poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów uzupełniających Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej umieszczonego na stronie internetowej Pielgrzymki z uwzględnieniem treści § 5 ust. 4 – 6 Reg.Pielg.
D. Zapis Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej w ramach zapisów uzupełniających Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej o którym to zapisie mowa w § 6 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg., dokonany w terminie do piątku będącego 7 dniem przed Pielgrzymką, wymaga dla swej ważności wniesienia zadatku w kwocie – 80 zł o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt. J Reg.Pielg, niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt. C Reg.Pielg., jednak nie później niż w ciągu 1 dnia po dniu (licząc z wyłączeniem soboty i niedzieli) wypełnienia przedmiotowego Formularza Zapisów. Wypełnienie przedmiotowego Formularza Zapisów bez przedmiotowego wniesienia zadatku skutkuje nieważnością przedmiotowego zapisu i w takim przypadku dane podane w przedmiotowym Formularzu Zapisów zostają oznaczone jako unieważnione na Liście Pielgrzymów.
E. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej zapisany w ramach zapisów uzupełniających o których mowa w § 6 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg., w terminie od soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką, nie wnosi zadatku o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt. D Reg.Pielg.
F. Zapis Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej w ramach zapisów uzupełniających o których mowa w § 6 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg., dokonany w terminie od soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką, wymaga dla swej ważności wniesienia całości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w § 6 ust. 3 pkt. K Reg.Pielg. oraz Składki Organizacyjnej o której mowa w § 4 ust. 2 Reg.Pielg., w trybie przewidzianym w § 6 ust. 7 pkt. D Reg.Pielg. z uwzględnieniem treści § 6 ust. 7 pkt. E Reg.Pielg.
ust. 6. Zatwierdzenie szlaków transportu oraz Pielgrzymi w Grupie Zorganizowanej bez transportu
A. Organizator pielgrzymki gwarantuje świadczenie o którym mowa w §6 ust. 2 pkt. A Reg.Pielg. w postaci transportu tylko w przypadku zapisu w rozumieniu §5 ust. 1 Reg.Pielg., odpowiedniej liczby Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej, która to liczba ekonomicznie uzasadnia transport na danym szlaku (trasie transportu).
B. Organizator Pielgrzymki w terminie do piątku włącznie będącego 7 dniem przed Pielgrzymką zatwierdza do realizacji ekonomicznie uzasadnione szlaki (trasy transport).
C. Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej zapisanych (w rozumieniu §5 ust. 1 pkt. A Reg.Pielg.) w terminie do piątku włącznie będącego 7 dniem przed Pielgrzymką, w których przypadku z uwagi na treść § 6 ust. 6 pkt. A – B Reg.Pielg., nie będzie realizowane świadczenie o którym mowa w §6 ust 2 Regulaminu Pielgrzymki w postaci transportu, Organizator Pielgrzymki w terminie do soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką, informuje o tym fakcie za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej oraz komunikacji drogą telefoniczną o których mowa w § 3 ust. 3 oraz 4 Reg.Pielg.
D. Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej zapisanych (w rozumieniu §5 ust. 1 Reg.Pielg.) w terminie od soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką , w których przypadku z uwagi na treść § 6 ust.6 pkt. A – B Reg.Pielg., nie będzie realizowane świadczenie o którym mowa w §6 ust 2 Regulaminu Pielgrzymki w postaci transportu, Organizator Pielgrzymki informuje o tym fakcie niezwłocznie po dokonaniu przedmiotowego zapisu, za pośrednictwem komunikacji drogą poczty elektronicznej oraz komunikacji drogą telefoniczną o których mowa w § 3 ust. 3 oraz 4 Reg.Pielg.
E. Każdy Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej o którym mowa w §6 ust. 6 pkt. C lub D Reg.Pielg., może zrezygnować z udziału w Pielgrzymce i w tej sytuacji Organizator Pielgrzymki zwraca zadatek o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. B lub § 6 ust. 5 pkt. D Reg.Pielg., lub całość opłaty za udział w Pielgrzymce o której mowa w §6 ust. 3 pkt. A oraz K Reg.Pielg., chyba że Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej któremu przysługuje przedmiotowy zwrot, zdecyduje o przekazaniu kwoty należnej mu do zwrotu na rzecz Organizatora Pielgrzymki jako darowizny (w całości lub w części) na organizację Pielgrzymki.
F. Każdy Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej o którym mowa w §6 ust. 6 pkt. C lub D Reg.Pielg, który nie zrezygnował z udziału w Pielgrzymce na zasadzie §6 ust. 6 pkt. E RegPielg, mający jednocześnie zagwarantowane świadczenia o których mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg. w postaci ubezpieczenia i noclegu, korzysta z tych świadczeń w oparciu o te same przepisy Regulaminu Pielgrzymki które dotyczą pozostałych Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej, z uwzględnieniem jako nadrzędnych w rozumieniu § 1 ust. 3 Reg.Pielg., przepisów § 6 ust. 6 pkt. G – L Reg.Pielg.
G. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, o którym mowa § 6 ust. 6 pkt. F Reg.Pielg., po dotarciu we własnym zakresie na Jasną Górę może pozostawić bagaż w przechowalni bagażu Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II, w celu jego przechowania na czas Mszy Św. Pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek).
H. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, o którym mowa § 6 ust. 6 pkt. F Reg.Pielg., odbiera w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki, bezpośrednio po Mszy Św. Pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek), Kartę Pielgrzyma oraz klucz do pokoju noclegowego o którym to pokoju noclegowym mowa w § 6 ust. 2 pkt. O Reg.Pielg.
I. Dobór do jednego pokoju noclegowego o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. O Reg.Pielg, Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej o których mowa § 6 ust. 6 pkt. F Reg.Pielg., następuje w chwili odbioru klucza do pokoju noclegowego o którym to odbiorze mowa w § 6 ust. 6 pkt. G Reg.Pielg. Dobór o którym tu mowa następuje na zasadzie ustaleń indywidualnych pomiędzy przedmiotowymi Pielgrzymami w Grupie Zorganizowanej. W przypadku braku ustaleń indywidualnych o których tu mowa, dobór następuje z uwzględnieniem podziału płci.
J. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, o którym mowa § 6 ust. 6 pkt. F Reg.Pielg., może pozostawić bagaż w przechowalni bagażu Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II w celu jego przechowania w sobotę na czas wydarzeń Pielgrzymki.
K. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej, o którym mowa § 6 ust. 6 pkt. F Reg.Pielg., nie wnosi dopłaty do zadatku o której to dopłacie mowa w § 6 ust. 7 pkt. A Reg.Pielg.
L. W przypadku pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej, o którym mowa § 6 ust. 6 pkt. F Reg.Pielg., organizator Pielgrzymki rozlicza w całości wniesiony zadatek o którym mowa § 6 ust. 4 pkt. B lub § 6 ust. 5 pkt. B Reg.Pielg., jako całość opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w §6 ust. 3 pkt. A oraz K Reg.Pielg., oraz jako Składkę Organizacyjną o której mowa w §3 Reg.Pielg. Powyższe następuje z uwagi na fakt, iż suma kosztu świadczeń o których mowa w §6 ust 2 Regulaminu Pielgrzymki w postaci ubezpieczenia i noclegu oraz wartości przedmiotowej Składki Organizacyjnej jest równa kwocie przedmiotowego zadatku.
M. W przypadku pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej, o którym mowa § 6 ust. 6 pkt. F Reg.Pielg., Organizator Pielgrzymki rozlicza część wniesionej całości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to całości opłaty mowa w § 6 ust. 3 pkt. A oraz K Reg.Pielg., jako całość opłaty za udział w Pielgrzymce o której to całości opłaty mowa w §6 ust. 3 pkt. A oraz K Reg.Pielg., w zakresie obejmującym sumę kosztu świadczeń o których mowa w §6 ust 2 Regulaminu Pielgrzymki w postaci ubezpieczenia i noclegu oraz jako Składkę Organizacyjną o której mowa w §3 Reg.Pielg. Pozostałą po przedmiotowym rozliczeniu część wniesionej całości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to opłacie mowa w § 6 ust. 3 pkt. A oraz K Reg.Pielg., Organizator Pielgrzymki zwraca chyba że Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej któremu przysługuje przedmiotowy zwrot, zdecyduje o przekazaniu kwoty należnej mu do zwrotu na rzecz Organizatora Pielgrzymki jako darowizny (w całości lub w części) na organizację Pielgrzymki.
N. Każdy Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej o którym mowa w §6 ust. 6 pkt. C lub D Reg.Pielg, który nie zrezygnował z udziału w Pielgrzymce na zasadzie §6 ust. 6 pkt. E RegPielg, mający jednocześnie zagwarantowane jedynie świadczenie o którym mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg. w postaci ubezpieczenia, jest obowiązkowo przerejestrowywany na Listę Zapisów Pielgrzymów Indywidualnych lub Listę Zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej w trybie przewidzianym w §9 Reg.Pielg.
O. W przypadku pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej, o którym mowa § 6 ust. 6 pkt. N Reg.Pielg., organizator Pielgrzymki rozlicza w części wniesiony zadatek o którym mowa § 6 ust. 4 pkt. B lub § 6 ust. 5 pkt. D Reg.Pielg. lub całość opłaty za udział w Pielgrzymce o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. A oraz K Reg.Pielg., jako Składkę Organizacyjną o której mowa w §3 Reg.Pielg. Pozostałą po przedmiotowym rozliczeniu część przedmiotowego zadatku lub całości opłaty za udział w Pielgrzymce, Organizator Pielgrzymki zwraca, chyba że Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej objęty przerejestrowaniem o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt. N Reg.Pielg., któremu przysługuje przedmiotowy zwrot, zdecyduje o przekazaniu kwoty należnej mu do zwrotu na rzecz Organizatora Pielgrzymki jako darowizny (w całości lub w części) na organizację Pielgrzymki.
ust. 7. Wniesienie dopłaty do zadatku lub całości opłaty za udział w Pielgrzymce oraz Składki Organizacyjnej przez Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej
A. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej zapisany (w rozumieniu §5 ust. 1 pkt. A Reg.Pielg.) w terminie do piątku włącznie będącego 7 dniem przed Pielgrzymką, z wyjątkiem Pielgrzymów w Grupie Zorganizowanej o których mowa w §6 ust. 6 pkt. C, jest zobowiązany do:
• wniesienia dopłaty do zadatku o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. J Reg. Pielg.
• wniesienia, w przypadku jeśli ukończył 16 rok życia, Składki Organizacyjnej dotyczącej dwudniowego udziału w Pielgrzymce o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. C Reg.Pielg.
Przedmiotowe wniesienia o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu Pielgrzymki winny zostać dokonane niezwłocznie po otrzymaniu przez Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej informacji o ostatecznej wartości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to informacji mowa w § 6 ust. 3 pkt. I Reg.Pielg., jednak nie później niż w ciągu dwóch dni po dniu (licząc z wyłączeniem soboty i niedzieli) otrzymania przedmiotowej informacji.
B. Kwotę dopłaty do zadatku o której mowa w § 6 ust. 7 pkt. A Reg.Pielg., ustala się w sposób podany w niniejszym ustępie. Od ostatecznej wartości opłaty za udział w Pielgrzymce o której to ostatecznej wysokości opłaty za udział w Pielgrzymce mowa w § 6 ust. 3 pkt. H – I Reg.Pielg., odlicza się następujące kwoty:
• odliczyć kwotę wpłaconego wcześniej zadatku o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. B lub § 6 ust. 5 pkt. B Reg.Pielg. – 80 zł
• w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg., odliczyć 35% kwoty kosztu świadczeń o których mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg., w zakresie świadczeń w postaci transportu i ubezpieczenia (łącznie)
• w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 2 pkt. P Reg.Pielg., odliczyć kwotę kosztu świadczenia o którym mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg. w postaci noclegu – 40 zł
C. Brak wniesienia dopłaty do zadatku oraz Składki Organizacyjnej o których mowa w § 6 ust. 7 pkt. A Reg.Pielg. jest jednoznaczny z rezygnacją Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej z udziału w Pielgrzymce o której to rezygnacji mowa w w §6 ust. 9 pkt. B Reg.Pielg.
D. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej zapisany (w rozumieniu §5 ust. 1 pkt. A Reg.Pielg.) w terminie od soboty włącznie będącej 6 dniem przed Pielgrzymką, jest zobowiązany do:
• wniesienia całości opłaty za udział w Pielgrzymce o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. A oraz K Reg.Pielg
• wniesienia, w przypadku jeśli ukończył 16 rok życia, Składki Organizacyjnej dotyczącej dwudniowego udziału w Pielgrzymce o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. C Reg.Pielg.
Przedmiotowe wniesienia o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu Pielgrzymki winny zostać dokonane niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt. C, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni po dniu (licząc z wyłączeniem soboty i niedzieli) wypełnienia tego Formularza Zapisów.
E. Brak wniesienia całości opłaty za udział w Pielgrzymce oraz Składki Organizacyjnej o których mowa w § 6 ust. 7 pkt. D Reg.Pielg. skutkuje nieważnością zapisu o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt. D Reg.Pielg. i w takim przypadku dane podane w przedmiotowym Formularzu Zapisów zostają oznaczone jako unieważnione na Liście Pielgrzymów.
ust. 8. Karta pielgrzyma
Wszyscy Pielgrzymi w Grupie Zorganizowanej otrzymają kartę pielgrzyma. Karty dla pielgrzymów w grupach zorganizowanych będą wydawane w autokarze bezpośrednio po dotarciu na parking przed Jasną Górą z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w treści § 6 ust.2 pkt. H oraz § 6 ust. 6 pkt. H Reg.Pielg.
ust. 9. Rezygnacja z udziału w Pielgrzymce przez Pielgrzyma w Grupie Zorganizowanej
A. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej może zrezygnować z udziału w pielgrzymce do poniedziałku włącznie będącego 11 dniem przed Pielgrzymką. W tym przypadku Organizator Pielgrzymki zwraca wpłacony zadatek o którym mowa w §6 ust. 5 pkt. B Reg.Pielg. chyba że Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej któremu przysługuje przedmiotowy zwrot, zdecyduje o przekazaniu kwoty należnej mu do zwrotu na rzecz Organizatora Pielgrzymki jako darowizny (w całości lub w części) na organizację Pielgrzymki.
B. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej może zrezygnować z udziału w pielgrzymce po poniedziałku będącym 11 dniem przed Pielgrzymką z tym, że w przypadku przedmiotowej rezygnacji wniesienia o których mowa w §6 ust. 5 pkt. D Reg.Pielg. oraz § 6 ust. 7 pkt. A Reg.Pielg. Oraz § 6 ust. 7 pkt. D Reg.Pielg., przepadają na organizację Pielgrzymki to jest na rzecz Organizatora Pielgrzymki z przeznaczeniem na organizację Pielgrzymki z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w treści §6 ust.6 pkt. E RegPielg.

§ 7
ZAPISY ORAZ ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH

ust. 1. Termin zapisów Pielgrzymów Indywidualnych
A. Zapisy Pielgrzymów Indywidualnych o których to zapisach mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., prowadzone są do czwartku włącznie będącego 1 dniem przed Pielgrzymką.
B. Po terminie wskazanym w § 7 ust. 1 pkt. A Reg.Pielg., zapisy Pielgrzymów Indywidualnych prowadzone są w trybie zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych na zasadach określonych w § 7 ust. 5. Reg.Pielg.
ust. 2. Nienależność świadczeń dla Pielgrzymów Indywidualnych oraz świadczenie wyjątkowe
A. Organizator Pielgrzymki nie zapewnia Pielgrzymom Indywidualnym żadnych świadczeń z uwzględnieniem wyjątku przewidzianego w § 7 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg.
B. W przypadku wolnych miejsc w środkach transportu o których to środkach transportu mowa w § 6 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg., które realizują świadczenie transportu w drodze powrotnej o czym mowa w § 6 ust. 2 pkt. C Reg.Pielg., Organizator Pielgrzymki może zagwarantować Pielgrzymowi Indywidualnemu przedmiotowe świadczenie w postaci transportu w drodze powrotnej.
C. Zapis Pielgrzyma Indywidualnego na świadczenie o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg., następuje w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki.
D. Pielgrzym Indywidualny za świadczenie o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. B Reg.Pielg., wnosi opłatę w wysokości 50% kosztu świadczeń o których mowa w §6 ust 2 pkt. A Reg.Pielg., w zakresie świadczeń w postaci transportu i ubezpieczenia (łącznie), w gotówce w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki.
ust. 3. Zapisy Pielgrzymów Indywidualnych
A. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, zapisanie się Pielgrzyma Indywidualnego o którym to zapisaniu mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów Indywidualnych umieszczonego na stronie internetowej Pielgrzymki z uwzględnieniem treści § 5 ust. 4 – 6 Reg.Pielg.
B. Jeśli w przepisach nadrzędnych niniejszego Regulaminu Pielgrzymki o których mowa w § 1 ust. 3 Reg.Pielg. nie postanowiono inaczej to, w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, zapis Pielgrzyma Indywidualnego o którym to zapisie mowa w § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., wymaga dla swej ważności wniesienia Składki Organizacyjnej o której mowa w § 3 Reg.Pielg., niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., jednak nie później niż w ciągu jednego dnia (licząc z wyłączeniem soboty i niedzieli) po dniu wypełnienia przedmiotowego Formularza Zapisów. Wypełnienie przedmiotowego Formularza Zapisów bez przedmiotowego wniesienia Składki Organizacyjnej skutkuje nieważnością przedmiotowego zapisu i w takim przypadku dane podane w przedmiotowym Formularzu Zapisów zostają oznaczone jako unieważnione na Liście Pielgrzymów.
C. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, z uwagi na treść §3 ust. 2 pkt. B. Reg.Pielg., zapis Pielgrzyma Indywidualnego jest ważny w chwili wypełnienia i przesłania Formularza Zapisów o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. A. Reg.Pielg.
D. O pierwszeństwie w zapisach o których mowa w § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg, decyduje kolejność wypełniania Formularzy Zapisów o których mowa w § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg.
ust. 4. Zapis większej grupy Pielgrzymów Indywidualnych przez jedną osobę
A. Co do zasady zapis większej grupy Pielgrzymów Indywidualnych następuje w odniesieniu do każdego Pielgrzyma Indywidualnego z osobna, na zasadach określonych w § 7 ust. 3. pkt. A Reg.Pielg.
B. Większa grupa Pielgrzymów Indywidualnych może być też zapisana przez jedną reprezentującą ich osobę fizyczną. Zapisy Pielgrzymów Indywidualnych w tej formie muszą zostać dokonane z uwzględnieniem jako nadrzędnych w rozumieniu § 1 ust. 3 Reg.Pielg., przepisów § 7 ust. 4 pkt. C – E Reg.Pielg.
C. Zapis przez reprezentującą osobę fizyczną (o której mowa w § 7 ust. 4 pkt. B) większej grupy Pielgrzymów Indywidualnych, polega na wypełnieniu i przesłaniu Formularza Zapisów przeznaczonego dla Pielgrzymów Indywidualnych o którym to Formularzu Zapisów mowa w § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., dla każdego z zapisywanych Pielgrzymów Indywidualnych z osobna. Z tym że, wszystkie przedmiotowe Formularze Zapisów (dotyczące poszczególnych Pielgrzymów Indywidualnych) winny być wypełniane przez reprezentującą osobę fizyczną o której mowa w § 7 ust. 4 pkt. B.
D. Reprezentująca osoba fizyczna o której mowa w§ 7 ust. 4 pkt. B, wypełniając Formularze Zapisów o których mowa w § 7 ust. 4 pkt. C, na początku każdego z przedmiotowych Formularzy Zapisów podaje swój adres poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej wypełniającego Formularz Zapisów) oraz potwierdza oświadczenie o zgodzie Pielgrzyma Indywidualnego (którego zapis dotyczy) na dokonywany zapis oraz o akceptacji przez Pielgrzyma Indywidualnego, Regulaminu Pielgrzymki.
E. Składkę Organizacyjną, o której mowa § 4 ust. 4. pkt. B Reg.Pielg., reprezentująca osoba fizyczna o której mowa w § 7 ust. 4 pkt. B Reg.Pielg. wnosi zbiorczo, niezwłocznie po wypełnieniu Formularzy Zapisów o których mowa w § 7 ust. 4 pkt. C, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia (licząc z wyłączeniem soboty i niedzieli) po dniu wypełnienia przedmiotowych Formularzy Zapisów.
ust. 5. Zapisy uzupełniające Pielgrzymów Indywidualnych
A. Po terminie wskazanym w § 7 ust. 1. pkt. A., odbywają się zapisy uzupełniające Pielgrzymów Indywidualnych i trwają do godz. 14:30 w sobotę podczas Pielgrzymki.
B. Zapisy uzupełniające Pielgrzymów Indywidualnych o których mowa w § 7 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg. następują w oparciu o te same przepisy Regulaminu Pielgrzymki, które dotyczą zapisów Pielgrzymów Indywidualnych z uwzględnieniem jako nadrzędnych w rozumieniu § 1 ust. 3 Reg.Pielg., przepisów § 7 ust. 5 pkt. C – E Reg.Pielg.
C. Zapisanie się Pielgrzyma Indywidualnego w ramach zapisów uzupełniających o których mowa w § 7 ust. 5 pkt. A Reg.Pielg., następuję poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych umieszczonego na stronie internetowej Pielgrzymki z uwzględnieniem treści § 5 ust. 4 – 6 Reg.Pielg.
D. Zapis Pielgrzyma Indywidualnego w ramach zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych o którym to zapisie mowa w § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., wymaga dla swej ważności wniesienia Składki Organizacyjnej o której mowa w § 3 Reg.Pielg., gotówką w chwili odbioru Karty Pielgrzyma w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki.
E. Pielgrzym Indywidualny zapisany w ramach zapisów uzupełniających Pielgrzymów Indywidualnych o którym to zapisie mowa w § 7 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., może odebrać Kartę Pielgrzyma nie wcześniej niż po upływie 30 minut od chwili dokonania przedmiotowego zapisu Pielgrzyma Indywidualnego.
ust. 6. Karta Pielgrzyma dla Pielgrzymów Indywidualnych
Wszyscy Pielgrzymi Indywidualni otrzymają Kartę Pielgrzyma. Karty Pielgrzyma dla Pielgrzymów Indywidualnych wydawane są w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki z uwzględnieniem treści § 7 ust. 5 pkt. E Reg.Pielg.
ust. 7. Rezygnacja Pielgrzyma Indywidualnego
Pielgrzym Indywidualny ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce i nie musi informować o tym fakcie Organizatora Pielgrzymki, z uwzględnieniem treści § 4 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg.

§ 8
ZAPISY PIELGRZYMÓW W GRUPIE DUCHOWEJ

ust. 1. Termin zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej
Zapisy Pielgrzymów w Grupie Duchowej o których to zapisach mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., prowadzone są do godz. 14:30 w sobotę podczas Pielgrzymki.
ust. 2. Nienależność świadczeń dla Pielgrzymów w Grupie Duchowej
Organizator pielgrzymki nie zapewnia Pielgrzymom w Grupie Duchowej żadnych świadczeń.
ust. 3. Zapisy Pielgrzymów w Grupie Duchowej
A. Zapisanie się Pielgrzyma w Grupie Duchowej o którym to zapisaniu mowa w § 5 ust. 1 Reg.Pielg., następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej, umieszczonego na stronie internetowej Pielgrzymki z uwzględnieniem treści § 5 ust. 4 – 6 Reg.Pielg.
B. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, zapis Pielgrzyma w Grupie Duchowej o którym to zapisie mowa w § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., wymaga dla swej ważności wniesienia Składki Organizacyjnej dotyczącej dwudniowego udziału w Pielgrzymce o której to Składce Organizacyjnej mowa w § 4 ust. 2 pkt. C Reg.Pielg., niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg., jednak nie później niż w ciągu jednego dnia (licząc z wyłączeniem soboty i niedzieli) po dniu wypełnienia przedmiotowego Formularza Zapisów. Wypełnienie przedmiotowego Formularza Zapisów bez przedmiotowego wniesienia Składki Organizacyjnej skutkuje nieważnością przedmiotowego zapisu i w takim przypadku dane podane w przedmiotowym Formularzu Zapisów zostają oznaczone jako unieważnione na Liście Pielgrzymów.
C. W przypadku osób, który nie ukończyły 16 roku życia, z uwagi na treść §3 ust. 2 pkt. B. Reg.Pielg., zapis Pielgrzyma w Grupie Duchowej jest ważny w chwili wypełnienia i przesłania Formularza Zapisów o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt. A. Reg.Pielg.
D. O pierwszeństwie w zapisach o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg, decyduje kolejność wypełniania Formularzy Zapisów o których mowa w § 8ust. 3 pkt. A Reg.Pielg.
ust. 4. Modlitwy Pielgrzymów Duchowych
Wszyscy Pielgrzymi w Grupie Duchowej są zachęcani do odmówienia w trakcie Pielgrzymki modlitw przepisanych dla Pielgrzymów w Grupie Duchowej opublikowanych na stronie internetowej Pielgrzymki.
ust. 5. Rezygnacja z udziału w Pielgrzymce przez Pielgrzyma w Grupie Duchowej
Pielgrzym w Grupie Duchowej ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce i nie musi informować o tym fakcie Organizatora Pielgrzymki, z uwzględnieniem treści § 4 ust. 2 pkt. D Reg.Pielg.

§ 9
PRZEREJESTROWANIE MIĘDZY LISTAMI ZAPISÓW

ust. 1. Dopuszczalność przerejestrowania między Listami Zapisów
Przerejestrowanie między Listami Zapisów jest możliwe z uwzględnieniem jako nadrzędnych w rozumieniu § 1 ust. 3 Reg.Pielg., przepisów § 9 ust. 2 Reg.Pielg.
ust. 2. Dokonanie przerejestrowania między Listami Zapisów
A. Przerejestrowanie między Listami Zapisów o którym mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, następuje poprzez wypełnienie Formularza Zapisów odpowiedniego dla docelowej Listy Zapisów (o którym to Formularzu Zapisów mowa w § 6 ust. 4 pkt. A lub § 6 ust. 5 pkt. C lub § 7 ust. 3 pkt. A lub § 7 ust. 5 pkt. C lub § 8 ust. 3 pkt. A Reg.Pielg.) przez Organizatora Pielgrzymki oraz oznaczeniu jako objętych przedmiotowym przerejestrowaniem, danych na dotychczasowej Liście Zapisów.
B. Przerejestrowanie między Listami Zapisów o którym mowa w niniejszym ustępie Regulaminu Pielgrzymki, następuje z wykorzystaniem komunikacji drogą poczty elektronicznej lub komunikacji drogą telefoniczną o których mowa w § 3 ust. 3 Reg.Pielg.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ust. 1. Zmiany w Programie Pielgrzymki
A. Organizator Pielgrzymi zastrzega możliwość zmiany programu Pielgrzymki.
B. O zmianie programu pielgrzymki Organizator Pielgrzymki zawiadamia osoby posiadające Status Pielgrzyma o których mowa w §2 ust. 1. A. Reg.Pielg., na zasadach określonych w § 3 Reg.Pielg., za wyjątkiem czasu trwania wydarzeń Pielgrzymki kiedy to informacja ta podawana jest w ramach ogłoszeń podczas wydarzeń Pielgrzymki.
ust. 2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie Pielgrzymki
O wszystkim co dotyczy Pielgrzymki a co jest nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Pielgrzymki, decyduje Kierownik Pielgrzymki w imieniu Organizatora Pielgrzymki.

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!