REGULAMIN

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI
WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ – Tradiclaromontana
(2022.3)
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
ust. 1. Zakres stosowania Regulaminu Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana
Niniejszy Regulamin Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana, zwany dalej Regulaminem Pielgrzymki, określa zasady uczestnictwa wiernych w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana, zwanej dalej pielgrzymką.
ust. 2. Definicje
A. Organizator Pielgrzymki – Fundacja Inicjatywa Włodowicka.
B. Strona internetowa pielgrzymki – witryna internetowa pielgrzymki, funkcjonująca pod adresem: www.tradiclaromontana.pl
C. Adres poczty elektronicznej pielgrzymki – info@tradiclaromontana.pl
D. Numer telefonu pielgrzymki – 34 341-00-21.
E. Wolontariusz – osoba działająca w imieniu Organizatora Pielgrzymki.
F. Kierownik Pielgrzymki – wolontariusz kierujący pielgrzymką.
G. Pielgrzym Indywidualny – osoba fizyczna biorąca udział w pielgrzymce, która swój udział w pielgrzymce organizuje we własnym zakresie.
H. Pielgrzym w Grupie Zorganizowanej – osoba fizyczna biorąca udział w pielgrzymce, której Organizator Pielgrzymki gwarantuje minimum dwa następujące świadczenia: transport oraz  ubezpieczenie.
I. Elektroniczny formularz zapisów – formularz służący do zapisywania uczestnictwa pielgrzymów w wersji elektronicznej.
J. Papierowy formularz zapisów – formularz służący do zapisywania uczestnictwa pielgrzymów w wersji papierowej (tradycyjnej).
K. Elektroniczna lista zapisanych pielgrzymów – lista zawierająca dane wszystkich ważnie zapisanych pielgrzymów.
 
§ 2 WARUNKI PODSTAWOWE UCZESTNICTWA W PIELGRZYMCE
 
ust. 1. Msze Święte w intencji pielgrzymów
Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu w piątek oraz główna Msza Św. pielgrzymki w Bazylice w sobotę są odprawiane w intencji wszystkich pielgrzymów. Msza Św. w Kapicy NSPJ przy Bazylice w sobotę odprawiana jest w intencji pielgrzymów duchowych.
ust. 2. Status pielgrzyma oraz warunek dla niepełnoletnich pielgrzymów w grupach zorganizowanych.
A. Zapisanie się jako pielgrzym jest warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce.
B. Osoby niepełnoletnie biorące samodzielnie udział w pielgrzymce w ramach grupy zorganizowanej, o której mowa w § 5, są zobowiązane posiadać oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielny udział osoby niepełnoletniej w pielgrzymce. Fotografię/scan przedmiotowego oświadczenia niepełnoletni pielgrzym indywidualny winien przesłać na adres poczty e-mail pielgrzymki, niezwłocznie po dokonaniu zapisu do grupy zorganizowanej. Oryginał przedmiotowego oświadczenia odbiera Pilot Przewozu od pielgrzyma, w autokarze, w chwili rozpoczęcia udziału w pielgrzymce przez niepełnoletniego pielgrzyma w grupie zorganizowanej.
ust. 3. Pozostałe warunki podstawowe
A. Organizator pielgrzymki nie zapewnia możliwości celebracji Mszy Św.  kapłanom, którzy nie dokonali zapisania się jako pielgrzym w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
B. Kapłani, siostry zakonne oraz bracia zakonni wypełniając formularz zapisów mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym obiedzie organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki.
C. Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, chórzyści, organiści oraz ministranci wskazując w formularzu zapisów swój status, wyrażają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki.
D. Prowadzenie wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej i handlowej, w miejscu i czasie odbywania się pielgrzymki bez pisemnej zgody Organizatora Pielgrzymki jest zabronione.
E. Manifestowanie jakichkolwiek poglądów politycznych, w miejscu i czasie odbywania się pielgrzymki jest zabronione.
F. Prowadzenie transmisji, relacji, serwisów informacyjnych i fotograficznych, zapraszanie dziennikarzy, organizowanie konferencji prasowych i inne formy działalności medialnej możliwe są tylko na podstawie pisemnej zgody Organizatora Pielgrzymki.
G. Klasztor na Jasnej Górze lub inne upoważnione przez niego podmioty oraz Organizator Pielgrzymki mogą utrwalać, transmitować i wykorzystywać obraz i dźwięk. Przebywanie na terenie sanktuarium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.
H. Pielgrzym wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora pielgrzymki danych z formularza zapisów w celu organizacji pielgrzymki.
I. Pielgrzymi są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania pielgrzymki ogólnokrajowych obostrzeń, zaleceń i przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
J. Pielgrzym akceptuje zapisu  Regulaminu Pielgrzymki.
K. Pielgrzym zapoznaje się i akceptuje Klauzulę Informacyjną RODO
L. Wszelkie wpłaty na konto Organizatora Pielgrzymki winny być dokonywane na konto bankowe o następujących danych:
ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
M. Punkt Informacyjny pielgrzymki funkcjonuje w piątek i sobotę podczas wydarzeń pielgrzymki, w zakresie czasowym podanym na stronie internetowej pielgrzymki.
 
§ 3 SKŁADKA ORGANIZACYJNA
 
ust. 1. Określenie celowości składki organizacyjnej
Składka organizacyjna jest darowizną na organizację pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki dotyczące zarówno pielgrzymów w grupach zorganizowanych jak i pielgrzymów indywidualnych, a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji  oraz wszelkie inne główne koszty organizacyjne.
ust. 2. Obowiązek i wysokość składki organizacyjnej
A. Wszyscy Pielgrzymi za wyjątkiem pielgrzymów duchowych, którzy ukończyli 16 rok życia, są zobowiązani do wniesienia składki organizacyjnej.
B. Składka organizacyjna występuje w dwóch wartościach w zależności od zakresu czasu udziału pielgrzyma w pielgrzymce tj.: składka organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w pielgrzymce – 20 zł, albo składka organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w pielgrzymce – 35 zł.
C. W przypadku rezygnacji pielgrzyma z uczestnictwa w pielgrzymce składka organizacyjna przepada na rzecz pielgrzymki tj.: na rzecz Organizatora Pielgrzymki z przeznaczeniem na organizację pielgrzymki.
ust. 3. Rozliczenie składki organizacyjnej
Rodzaje ponoszonych kosztów głównych oraz ich rozliczenie publikowane jest na stronie internetowej pielgrzymki.
 
§ 4 ZAPISY PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH
 
ust. 1. Termin zapisów pielgrzymów indywidualnych
A. Zapisy pielgrzymów indywidualnych prowadzone są do 2 lutego 2022 r.
B. Po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt. A, zapisy pielgrzymów indywidualnych prowadzone są w ramach zapisów uzupełniających pielgrzymów indywidualnych.
ust. 2. Nienależność świadczeń dla pielgrzymów indywidualnych
Organizator Pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom indywidualnym żadnych świadczeń.
ust. 3. Dokonanie zapisu pielgrzyma indywidualnego
A. Zapisanie się pielgrzyma indywidualnego następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zapisów dla pielgrzymów indywidualnych.
B. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, zapisanie się dla swej ważności wymaga wpłaty składki organizacyjnej, o której mowa w § 3 na konto organizatora pielgrzymki.
C. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zwolnione są z obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. B  i w ich przypadku zapisanie się jest ważne w chwili wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza zapisów o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. A.
D. Osoby które ukończyły 16 rok życia wpłaty składki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. B winny dokonać niezwłocznie po wypełnieniu elektronicznego formularza zapisów, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. A, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wypełnienia tego formularza zapisów.
E. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, wypełnienie formularza zapisów, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. A bez dokonania wpłaty składki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. B,  skutkuje nieważnością zapisania się i w takim przypadku dane podane w elektronicznym formularzu zapisów danego pielgrzyma zostają oznaczone jako unieważnione na liście zapisanych pielgrzymów indywidualnych.
ust. 4. Zapisanie większej grupy pielgrzymów indywidualnych przez jedną osobę
A. Co do zasady zapisanie się większej grupy pielgrzymów indywidualnych winno następować w odniesieniu do każdej osoby z osobna, na zasadach określonych w § 4 ust. 3.
B. Większa grupa pielgrzymów indywidualnych może być też zapisana przez jedną osobę reprezentującą całą tę grupę, z tym, że takie zapisanie się musi zostać dokonane z uwzględnieniem wyjątków podanych w niniejszym ustępie.
C. Wypełnienia elektronicznego formularza zapisów dla pielgrzymów indywidualnych, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. A, dokonuje się osobno dla każdej osoby, z tym, że wszystkie elektroniczne formularze (dotyczące poszczególnych osób) winny być fizycznie wypełniane przez jedną osobę reprezentującą tę większą grupę pielgrzymów indywidualnych.
D. Osoba wypełniająca elektroniczne formularze zapisów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. C, na początku każdego formularza podaje swój adres e-mail (adres e-mail wypełniającego formularz zapisów) oraz potwierdza oświadczenie o zgodzie zapisywanego pielgrzyma na dokonywany zapis oraz o zapoznaniu się zapisywanego pielgrzyma z wyciągiem z regulaminu pielgrzymki.
E. Składkę, o której mowa  § 3, osoba reprezentująca pielgrzymów wpłaca zbiorczo na konto Organizatora Pielgrzymki.
ust. 5. Rezygnacja pielgrzyma indywidualnego
Pielgrzym indywidualny ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce i nie musi informować o tym fakcie organizatora pielgrzymki, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 2 pkt. C.
ust. 6. Zapisy uzupełniające pielgrzymów indywidualnych
A. Po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt. A, odbywają się zapisy uzupełniające pielgrzymów indywidualnych i trwają do godz. 15:00 w sobotę podczas pielgrzymki.
B. Zapisanie się pielgrzyma indywidualnego następuję na zasadach określonych w § 4 ust. 2 – 5 i 7, z uwzględnieniem jako nadrzędnych zapisów § 4 ust. 6.
C. Zapisanie się pielgrzyma indywidualnego w ramach zapisów uzupełniających może nastąpić za pośrednictwem jednej z dwóch form:
Forma 1 – poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zapisów uzupełniających przeznaczonego dla pielgrzymów indywidualnych.
Forma 2 – poprzez wypełnienie (bezpośrednio w Punkcie Rejestracyjno – Informacyjnym funkcjonującym w trakcie wydarzeń pielgrzymki na Jasnej Górze) odpowiednika elektronicznego formularza zapisów uzupełniających dla pielgrzymów indywidualnych w postaci papierowej wersji tego formularza.
D. Osoby, które ukończyły 16 rok życia i zapisały się poprzez wypełnienie papierowego formularza zapisów uzupełniających przeznaczonego dla pielgrzymów indywidualnych, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt. C, dokonują wpłaty składki organizacyjne, o której mowa w §4 ust. 3 pkt. B bezpośrednio w Punkcie Rejestracyjno-Informacyjnym w chwili wypełniania papierowego formularza zapisów.
E. Większa grupa pielgrzymów indywidualnych chcąca zapisać się poprzez wypełnienie papierowego formularza zapisów uzupełniających dla pielgrzymów indywidualnych,  o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt. C (dla każdej osoby z osobna), może być też zapisana przez jedną osobę reprezentująca całą tę grupę, z tym że osoba ta wypełnia specjalną wersję papierowego formularza zapisów uzupełniających dla pielgrzymów indywidualnych,  o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt. C dostosowaną do wymogów zawartych w  § 4 ust. 4. Osoba reprezentująca całą tę grupę dokonuje również wpłaty składki organizacyjnej, o której mowa w §4 ust. 3 pkt. B bezpośrednio w Punkcie Rejestracyjno-Informacyjnym w chwili wypełniania papierowego formularza zapisów za wszystkie zapisywane osoby, które ukończyły 16 rok życia.
ust. 7. Karta pielgrzyma dla pielgrzymów indywidualnych
Wszyscy pielgrzymi indywidualni otrzymają kartę pielgrzyma. Karty pielgrzyma dla pielgrzymów indywidualnych wydawane są w czasie pracy Punktu Informacyjnego, zlokalizowanego w recepcji Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II.
 
§ 5 ZAPISY PIELGRZYMÓW DO GRUP ZORGANIZOWANYCH
 
ust. 1. Termin zapisów pielgrzymów do grup zorganizowanych
A. Zapisy pielgrzymów do grup zorganizowanych prowadzone są do 21 lutego 2022 r.
B. Po terminie wskazanym w §  5 ust. 1 pkt. A, zapisy do grup zorganizowanych będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w środkach transportu, w ramach zapisów uzupełniających.
ust. 2. Świadczenia należne pielgrzymom
A. Organizator pielgrzymki zapewnia obowiązkowo pielgrzymom w grupach zorganizowanych minimum dwa świadczenia w postaci transportu autokarowego oraz ubezpieczenia.
B. Transport autokarowy może być realizowany w pełni (tj. na jasną Górę i z powrotem) lub (na życzenie pielgrzyma wyrażone w elektronicznym formularzu zapisów pielgrzymów do grup zorganizowanych) w jednym kierunku tj. na Jasną Górę lub w drodze powrotnej.
C. Organizator pielgrzymki na życzenie pielgrzyma wyrażone w elektronicznym formularzu zapisów pielgrzymów do grup zorganizowanych  może zagwarantować również nocleg w Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II, w pokoju czteroosobowym z umywalką i dostępem do wspólnych łazienek na korytarzach. Doba noclegowa trwa od godz. 15:00 w piątek do godz. 9:00 w sobotę. Dobór osób do jednego pokoju następuje podczas transportu autokarowego, w autokarze, na zasadzie ustaleń indywidualnych pomiędzy samymi pielgrzymami.
D. W przypadku niewyrażenia życzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. C, pielgrzym organizuje sobie nocleg we własnym zakresie.
ust. 3. Odpłata za udział w pielgrzymce w ramach grupy zorganizowanej
A. Z uwagi na zagwarantowane świadczenia dla grup zorganizowanych udział pielgrzyma w grupie zorganizowanej wymaga wniesienia opłaty za udział w pielgrzymce.
B. Opłata o której mowa w §  5 ust. 3 pkt. A wnoszona jest w dwóch częściach. Część pierwsza – zadatek. Część druga – dopłata do zadatku.
C. Wysokość opłaty, o której mowa w  §  5 ust. 3 pkt. A, uzależniana jest od miejsca wyjazdu autokaru w kierunku Jasnej Góry i przyjazdu autokaru z Jasnej Góry względem danego pielgrzyma oraz ogólnej ilości pielgrzymów w autokarze.
D. W ramach opłaty, o której mowa w  §  5 ust. 3 pkt. A, pielgrzym ma zagwarantowane świadczenia, o których mowa w  § 5 ust. 2.
E. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, do opłaty, o której mowa w  §  5 ust. 3 pkt. A, doliczana jest składka organizacyjna, o której mowa w § 3.
F. Wartości orientacyjne opłaty, o której mowa w  §  5 ust. 3 pkt. A dla każdego z miast z osobna, podaje się w tabeli wartości orientacyjnych opłaty za udział w pielgrzymce umieszczanej na stronie internetowej pielgrzymki.
G. Ostateczna wysokość opłaty, o której mowa w §  5 ust. 3 pkt. A , może być inna od wartości orientacyjnych tej opłaty podanych w tabeli, o której mowa w §  5 ust. 3 pkt. F.
H. Ostateczna wysokość opłaty, o której mowa w  §  5 ust. 3 pkt. A, jest podawana pielgrzymom w trybie przewidzianym w §  5 ust. 8 pkt. B.
I. Sytuacja opisana w §  5 ust. 3 pkt. G z reguły nie zachodzi w przypadku pielgrzymów w grupach zorganizowanych z tradycyjnie wysoką frekwencją pielgrzymów, gdzie wysokość opłaty z uwagi na doświadczenie z lat ubiegłych jest w pełni przewidywalna.
ust. 4. Dokonanie zapisu
A. Zapisanie się pielgrzyma do  grupy zorganizowanej następuję poprzez wypełnienie i wysłanie (umieszczonego na stronie internetowej pielgrzymki) elektronicznego formularza zapisów dla pielgrzymów w grupach zorganizowanych.
B. Zapisanie się dla swej ważności wymaga wpłaty kwoty zadatku. Kwota zadatku  wynosi 70 zł.
C. Wpłaty zadatku, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. B należy dokonać na konto bankowe Organizatora Pielgrzymki niezwłocznie po wypełnieniu elektronicznego formularza zapisów, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. A, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wypełnienia tego formularza zapisów.
D. O terminie zapisu decyduje data wpłaty zadatku, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. B, rozumiana jako data wpływu zadatku na konto bankowe Organizatora Pielgrzymki.
E. O pierwszeństwie w zapisach decyduje kolejność zapisów z tym, że zapisy pielgrzymów z transportem autokarowym w obie strony mają pierwszeństwo przed zapisami pielgrzymów z transportem autokarowym w jedna stronę.
F. Wypełnienie elektronicznego formularza zapisów o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. A bez dokonania wpłaty zadatku, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. B  skutkuje nieważnością zapisania się i w takim przypadku dane podane w elektronicznym formularzu zapisów danego pielgrzyma zostają oznaczone jako unieważnione na liście zapisanych pielgrzymów do grup zorganizowanych.
ust. 5. Rozwiązanie grupy zorganizowanej i zatwierdzenie tras transportu autokarowego
A. Organizator pielgrzymki gwarantuje odbycie się pielgrzymki w grupie zorganizowanej tylko w przypadku zebrania odpowiedniej liczby pielgrzymów ekonomicznie uzasadniającej transport autokarowy.
B. Osoby zapisane do grup zorganizowanych, w których przypadku grupy zorganizowane zostaną rozwiązane z powodów ekonomicznych w myśl  §  5 ust. 5 pkt. A, Organizator Pielgrzymki informuje telefonicznie o rozwiązaniu danej grupy zorganizowanej do 25 lutego 2022 r. przy jednoczesnym przesłaniu tożsamej informacji drogą poczty e-mail. W tej sytuacji Organizator Pielgrzymki zwraca wpłacony wcześniej zadatek.
ust. 6. Zgłoszenie zainteresowania zapisami uzupełniającymi pielgrzymów do grup zorganizowanych
A. Począwszy od 22 lutego 2022 r., aż do rozpoczęcia zapisów uzupełniających pielgrzymów w grupach zorganizowanych, o których mowa w §  5 ust. 8 przyjmowane są zgłoszenia zainteresowania tymi zapisami.
B. Zgłoszenie, o którym mowa w §  5 ust. 6 pkt. A nie jest zapisaniem się pielgrzyma w rozumieniu niniejszego Regulaminu Pielgrzymki, a jest jedynie poinformowaniem Organizatora Pielgrzymki o zainteresowaniu mającymi się dopiero rozpocząć zapisami, o których mowa w §  5 ust. 8.
C. Zgłoszenie, o którym mowa w §  5 ust. 6 pkt. A następuję poprzez wypełnienie i przesłanie (umieszczonego na stronie internetowej pielgrzymki) elektronicznego formularza – zgłoszenia zainteresowaniem zapisami uzupełniającymi pielgrzymów do grup zorganizowanych.
ust. 7. Wniesienie dopłaty do zadatku
A. O ostatecznej wysokości opłaty, o której mowa w  §  5 ust. 3 pkt. A, są informowani pielgrzymi w grupach zorganizowanych przez Organizatora Pielgrzymki do 25 lutego 2022 r. za pośrednictwem poczty e-mail (na adres pielgrzyma) lub telefonicznie w przypadku pielgrzymów zapisanych telefonicznie oraz informacja ta jest publikowana na stronie internetowej pielgrzymki, z wyszczególnieniem dla wszystkich miast.
B. Pielgrzym w grupie zorganizowanej, któremu przekazano informację o której mowa w §  5 ust. 7 pkt. A, winien przelać kwotę dopłaty do zadatku, o którym mowa w §  5 ust. 4 pkt. B, na konto Organizatora Pielgrzymki w terminie czterech dni od daty otrzymania przedmiotowej informacji z uwzględnieniem:
Odliczenie – od ostatecznej wysokości opłaty, o której mowa w § 5 ust.3 pkt. A, należy odliczyć kwotę wpłaconego wcześniej zadatku o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. B.
Odliczenie – od ostatecznej wysokości opłaty, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt. A, w przypadku pielgrzymów, którzy nie zażyczyli sobie zagwarantowania noclegu przez Organizatora Pielgrzymki, należy odliczyć kwotę wartości tego noclegu – 30 zł.
Doliczenie – do ostatecznej wysokości opłaty, o której mowa w § 5 ust. 3. pkt. A. należy w przypadku pielgrzymów którzy ukończyli 16 rok życia, doliczyć kwotę składki organizacyjnej, o której mowa w § 3.
C. Brak wpłaty dopłaty do zadatku jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału pielgrzyma w grupie zorganizowanej. W takiej sytuacji nie zwraca się wpłaconego wcześniej zadatku.
ust. 8. Zapisy uzupełniające pielgrzymów do grup zorganizowanych
A. Jeśli po zapisach pielgrzymów do grup zorganizowanych są wolne miejsca w środkach transportu, to począwszy od 25 lutego 2022 r., aż do wyczerpania wolnych miejsc w środkach transportu, jednak nie dłużej niż do 2 marca 2022 r., odbywają się zapisy uzupełniające pielgrzymów do grup zorganizowanych.
B. Pierwszeństwo w zapisach, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt. A, mają wszystkie osoby, które zgłosiły zainteresowanie tymi zapisami w trybie przewidzianym w §  5 ust. 6.
C. O pierwszeństwie w zapisach, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt. A, między osobami, które zgłosiły zainteresowanie tymi zapisami w trybie przewidzianym w § 5 ust. 6., decyduje kolejność zgłoszeń, o których mowa w § 5 ust. 6.
D. Zapisanie się osoby w ramach zapisów, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt. A następuję na zasadach określonych w § 5 ust. 2-4 oraz w § 5 ust. 9-10  z uwzględnieniem jako nadrzędnych zapisów § 5 ust. 8.
E. Zapisanie się osób, które zgłosiły zainteresowanie zapisami uzupełniającymi w trybie przewidzianym w § 5 ust. 6., następuje w drodze rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Pielgrzymki w trybie przewidzianym w § 7 ust. 1. pkt. B.
F. Zapisanie się pielgrzyma do  grupy zorganizowanej następuję poprzez wypełnienie i przesłanie (umieszczonego na stronie internetowej pielgrzymki) elektronicznego formularza zapisów uzupełniających dla pielgrzymów w grupach zorganizowanych.
G. W związku z tym, iż elektroniczny formularz zapisów, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt. F zawiera informacje o ostatecznej wysokości opłaty, o której mowa w §  5 ust. 3 pkt. A, Organizator Pielgrzymki nie informuje dodatkowo drogą e-mail lub telefonicznie o wysokości tej opłaty.
H. Zapisanie się w ramach zapisów uzupełniających pielgrzymów do grup zorganizowanych dla swej ważności wymaga wpłaty opłaty za udział w pielgrzymce, o której mowa w §  5 ust. 3 pkt. A. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Organizatora Pielgrzymki niezwłocznie po wypełnieniu elektronicznego formularza zapisów uzupełniających, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt. F, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wypełnienia tego formularza zapisów.
I. O terminie zapisu decyduje data wpłaty opłaty, o której mowa w § 5 ust. 8 pkt. H, rozumiana jako data wpływu opłaty na konto bankowe Organizatora Pielgrzymki.
D. O pierwszeństwie w zapisach decyduje kolejność zapisów z tym, że zapisy pielgrzymów z transportem autokarowym w obie strony mają pierwszeństwo przed zapisami pielgrzymów z transportem autokarowym w jedna stronę.
E. Zapisanie się w sytuacji braku wolnych miejsc w środkach transportu jest nieważne o czym osobę zapisującą się, informuje Organizator Pielgrzymki po zapisaniu się tej osoby.
F. Wypełnienie elektronicznego formularza zapisów o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt. F bez dokonania wpłaty opłaty, o której mowa w § 5 ust. 8 pkt. H skutkuje nieważnością zapisania się i w takim przypadku dane podane w elektronicznym formularzu zapisów danego pielgrzyma zostają oznaczone jako unieważnione na liście zapisanych pielgrzymów do grup zorganizowanych.
G. W związku krótkim terminem zapisów, Organizator Pielgrzymki co do zasady uznaje również za dokonaną opłatę, o której mowa w § 5 ust. 8 pkt. H, na podstawie potwierdzenia przelewu okazanego przez pielgrzyma w grupie zorganizowanej.
ust. 9. Rezygnacja z udziału pielgrzyma w grupie zorganizowanej
A. Pielgrzym zapisany do grupy zorganizowanej może zrezygnować z udziału w pielgrzymce do 20 lutego 2022 r. W tym przypadku Organizator Pielgrzymki zwraca wpłacony zadatek.
B. Pielgrzym zapisany do grupy zorganizowanej może zrezygnować z udziału w pielgrzymce po 20 lutego 2022  r. z tym, że przypadku przedmiotowej rezygnacji wpłacony zadatek  i dopłata do zadatku przepada na rzecz pielgrzymki tj.: na rzecz Organizatora Pielgrzymki z przeznaczeniem na organizację pielgrzymki.
ust. 10. Karta pielgrzyma
Wszyscy pielgrzymi w grupach zorganizowanych otrzymają kartę pielgrzyma. Karty dla pielgrzymów w grupach zorganizowanych będą wydawane w autokarze bezpośrednio po dotarciu na parking przed Jasną Górą.
 
§ 6 TRANSPORT AUTOKAROWY I ZAKWATEROWANIE
 
ust. 1. Transport autokarowy
A. Miejsca i czas odjazdu autokarów podawane są najdalej do 27 lutego 2022 r. za pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronie internetowej pielgrzymki. Pielgrzymi zapisani (w drodze wyjątku) telefonicznie zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
B. Po dotarciu na Jasną Górę pielgrzymi pozostawiają bagaże w autokarach. Odbiór bagaży następuje wraz z odbiorem kluczy do pokoi i odbywa się w autokarach bezpośrednio po Mszy Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu.
ust. 2. Nocleg
A. Nocleg w Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II odbywa się w pokojach czteroosobowych z umywalką i dostępem do wspólnych łazienek na korytarzach. Łóżka są pościelone. Należy zabrać ze sobą ręcznik własne przybory higieniczne. Doba noclegowa trwa od godz. 15:00 w piątek do godz. 9:00 w sobotę.
B. Zdanie bagaży do przechowania na sobotę w autokarach odbywa się w sobotę przy autokarach od godz. 8:50 do godz. 9:10.
 
§ 6 ZAPISY PIELGRZYMÓW DUCHOWYCH
 
ust. 1. Termin zapisów pielgrzymów indywidualnych
Zapisy pielgrzymów indywidualnych prowadzone są do godz. 15:00 dnia 5 marca 2022 r.
ust. 2. Nienależność świadczeń dla pielgrzymów duchowych
Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom duchowym żadnych świadczeń.
ust. 3. Dokonanie zapisu pielgrzyma duchowego
Zapisanie się pielgrzyma indywidualnego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie (umieszczonego na stronie internetowej pielgrzymki) elektronicznego formularza zapisów dla pielgrzymów duchowych.
ust. 4. Rezygnacja z udziału w pielgrzymce przez pielgrzyma duchowego
Pielgrzym duchowy ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce. W przypadku rezygnacji z udziału w pielgrzymce, przekazana ewentualna ofiara na Mszę Świętą w intencji pielgrzymów duchowych nie jest zwracana i jest wykorzystywana przez Organizatora Pielgrzymki zgodnie z jej przeznaczeniem tj.: jako ofiara na Mszę Św. w intencji pielgrzymów duchowych.
ust. 5. Modlitwy pielgrzymów duchowych oraz ofiara na Mszę Świętą w ich intencji.
A. Wszyscy pielgrzymi duchowi są proszeni o odmówienie w trakcie pielgrzymki modlitw przepisanych dla pielgrzymów duchowych.
B. Po dokonaniu zapisania się jako pielgrzym duchowy, pielgrzymi duchowi proszeni są o przekazanie dobrowolnej ofiary na Msze Świętą w intencji pielgrzymów duchowych.
 
§ 7 ZAPISY DROGĄ TELEFONICZNĄ
 
ust. 1. Dokonanie zapisu drogą telefoniczną
A. Osoby mające problemy z obsługą internetu oraz braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej  w tym zakresie, w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną, podczas rozmowy telefonicznej z Organizatorem Pielgrzymki pod numerem telefonu:  34 341-00-21.
B. Osoby, które zgłosiły zainteresowanie zapisami uzupełniającymi w trybie przewidzianym w § 5 ust. 6. są zapisywane również drogą telefoniczną, podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatorem Pielgrzymki. Organizator Pielgrzymki kontaktuje się telefonicznie z wszystkimi osobami, które zgłosiły w trybie przewidzianym w § 5 ust. 6, zainteresowanie zapisami uzupełniającymi.
C. Zapisanie się drogą, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. A jest możliwe we wszystkich rodzajach zapisów przewidzianych w niniejszej procedurze.
D. Rozmowa telefoniczna,  o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. A może być rejestrowana (audio).
ust. 2. Komunikacja z pielgrzymami zapisanymi drogą telefoniczną
A. Wszystkie kolejne (po rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. A lub  § 7 ust. 1 pkt. B) ewentualne rozmowy telefoniczne z pielgrzymami zapisanymi drogą, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. A mogą być rejestrowane (audio).
B. Komunikacja z pielgrzymami zapisanymi drogą, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. A (po rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. A lub  § 7 ust. 1 pkt. B) może odbywać się również za pośrednictwem wiadomości „sms”.
 
§ 8 PRZEREJESTROWANIE PIELGRZYMA MIĘDZY LISTAMI ZAPISÓW
 
ust. 1. Przerejestrowanie miedzy elektronicznymi listami zapisów
A. Przerejestrowanie pielgrzyma między elektronicznymi listami zapisów jest możliwe z uwzględnieniem zapisów niniejszego ustępu.
B. Przerejestrowania z listy pielgrzymów duchowych nie dokonuje się.
C. Przerejestrowanie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. A jest możliwe do 20 lutego 2022 r.
D. Przerejestrowanie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. A jest możliwe od 25 lutego 2022 r.
ust. 2. Dokonanie przerejestrowania
A. Przerejestrowanie pielgrzyma następuje drogą telefoniczną, podczas rozmowy telefonicznej z Organizatorem Pielgrzymki.
B. Rozmowa telefoniczna, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. A może być rejestrowana (audio).
C. W przypadku przerejestrowywania z uwzględnieniem zapisów § 8 ust. 1 pkt. C, z elektronicznej listy zapisów pielgrzymów indywidualnych na elektroniczną listę zapisów pielgrzymów do grup zorganizowanych, pielgrzym dokonuje wpłaty zadatku, którym mowa § 5 ust. 4 pkt. B w kwocie pomniejszonej o ewentualnie wpłaconą wcześniej składkę organizacyjną (przez pielgrzyma zapisanego wcześniej jako pielgrzym indywidualny), o której to składce organizacyjnej mowa a § 3.
D. W przypadku przerejestrowywania z uwzględnieniem zapisów § 8 ust. 1 pkt. D, z elektronicznej listy zapisów pielgrzymów indywidualnych na elektroniczną listę zapisów pielgrzymów do grup zorganizowanych, pielgrzym dokonuje wpłaty opłaty za udział w pielgrzymce, o której mowa § 8 ust. 3 pkt. A, powiększonej o ewentualnie należną dopłatę do składki organizacyjnej w kwocie 15 zł  (różnica między wartościami składki organizacyjnej jednodniowej a dwudniowej).
E. W przypadku przerejestrowania z uwzględnieniem zapisów § 8 ust. 1 pkt. C z elektronicznej listy zapisów do grup zorganizowanych na elektroniczną listę zapisów pielgrzymów indywidualnych, Organizator Pielgrzymki zwraca różnice pomiędzy zadatkiem, o którym mowa § 5 ust. 4 pkt. B a należna składką organizacyjną od pielgrzymów indywidualnych o której mowa a § 3.
 

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!