ORGANIZATOR

FUNDACJA INICJATYWA WŁODOWICKA

Począwszy od wznowienia w roku 2013 organizatorem pielgrzymek Tradiclaromontana jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka. Obowiązki organizatora przejęła od Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, które było organizatorem pielgrzymek w latach 2004-2010. Organizacja Ogólnopolskich Pielgrzymek Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę nie jest jedynym projektem realizowanym przez Fundację. Wśród najważniejszych realizowanych przez nią projektów należy wymienić:

Tradicamp – Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej
Tradicolekcje – Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej
Tradiclaromontana – Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej Na Jasną Górę

Fundacja została ustanowiona przez wiernych świeckich, którym przyświecała troska o dziedzictwo religijne i kulturowe Polski. W Statucie Fundacji określono to w następujący sposób: „Liturgia Kościoła Katolickiego w formie nadzwyczajnej, historycznie sprawowana na ziemiach polskich w sposób powszechny, a wynikiem tego obecna we wszystkich warstwach społeczeństwa, wymaga bowiem szczególnej troski przez wzgląd na konieczność ochrony wartości religijnych i kulturowych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy są to wartości historyczne. Obecne w literaturze, muzyce oraz architekturze sakralnej i świeckiej dziedzictwo wymaga szczególnie działalności upowszechniającej, promocyjnej i ochronnej, którą Fundacja może wykonywać jako organizacja społeczna.” (Rozdz. I §1 Statutu Fundacji). Powyższe dało podstawę do określenia celów Fundacji:

Upowszechnianie liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
Upowszechnianie dawnych, tradycyjnych, polskich praktyk religijnych, wiernych Kościoła Katolickiego.
Upowszechnianie chorału gregoriańskiego jako podstawowej formy śpiewu liturgicznego, a także innych form muzyki liturgicznej, określonych stosownymi normami prawa Kościoła Katolickiego.
Upowszechnianie myśli i dorobku naukowego Papieża Benedykta XVI.
Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności Bractwa Kapłańskiego św. Piotra z siedzibą w Szwajcarii i innych podobnych instytutów kapłańskich i zakonnych działających na terenie Polski.
Wspieranie finansowe i organizacyjne księży katolickich przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków, dzieł sztuki, instrumentów i innych przedmiotów związanych z wykonywaniem kultu religijnego. W szczególności kościołów wraz z ich wyposażeniem.
Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków i dzieł sztuki związanych z polską historią. W szczególności tych znajdujących się w obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy Włodowice w Powiecie Zawierciańskim. W szczególności poprzez działanie na rzecz rozwoju turystyki.
Działalność charytatywna.
Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
Organizacja wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek i obozów. W szczególności organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Promocja i organizacja wolontariatu.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Włodowice znana jako miejsce związane z spotkaniami Tradicamp. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że Fundacja może posiadać oddziały poza granicami kraju.Nadzór nad Fundacją prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!