RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ „Tradiclaromontana2022”
 
1. Organizatorem Pielgrzymki jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka z siedzibą we Włodowicach przy        ul. Żareckiej 138, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 475866 NIP: 6492299171, Regon: 243375068, dalej: „Fundacja”.
2. Uczestnikiem Pielgrzymki (dalej: „Uczestnik”) w rozumieniu niniejszej klauzuli informacyjnej jest każda osoba fizyczna, która zarejestrowała swoje uczestnictwo w Pielgrzymce za pomocą formularza zapisów w sposób określony w Regulaminie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromontana lub w inny sposób określony w tym regulaminie.
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Pielgrzymki, w tym wizerunek Uczestników będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub obraz i dźwięk.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, adresu e-mail i/lub numeru telefonu, jak również numeru PESEL (w przypadku uczestnictwa w zorganizowanej grupie i korzystania z usługi ubezpieczenia zbiorowego), a także jego wizerunku (w razie jego utrwalenia i/lub rozpowszechnienia.
5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Pielgrzymki za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych Fundacji oraz podmiotów z nią współdziałających (w tym w szczególności Klasztoru Jasnogórskiego) w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację w związku z organizacją Pielgrzymki lub dotyczącą jej działalności informacyjnej lub promocyjnej.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka z siedzibą we Włodowicach przy ul. Żareckiej 138, 42-421 Włodowice,
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych osobowych na adres jego siedziby określony w pkt. 1);
3) Pani/Pana dane osobowe, w tym również wizerunek – w przypadku jego utrwalenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przetwarzane będą:
a) w celu realizacji celów statutowych Fundacji (ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, upowszechniania dawnych, tradycyjnych, polskich praktyk religijnych wiernych Kościoła Katolickiego, upowszechniania chorału gregoriańskiego jako podstawowej formy śpiewu liturgicznego, a także innych form muzyki liturgicznej, określonych stosownymi normami prawa Kościoła Katolickiego oraz działania na rzecz integracji i rozwoju środowisk przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego) i/lub
b) w celu zapewnienia należytej organizacji i przebiegu Pielgrzymki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom i/lub
c) w celu zapewnienia realizacji na rzecz Uczestników określonych świadczeń, których zakres jest uzależniony od rodzaju uczestnictwa w Pielgrzymce (uczestnictwo w grupie zorganizowanej)
d) w celu prawidłowego rozliczenia składek organizacyjnych Pielgrzymki i/lub darowizn wniesionych przez uczestników Pielgrzymki,
e) w celach sprawozdawczych i statystycznych.
4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywało na podstawie art. 6 ust 1:
a) lit. a RODO (wyraźna zgoda),
b) lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
c) lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) i/lub
d) lit. f RODO (niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą/mogą być podmioty współdziałające z administratorem danych osobowych w zakresie realizacji jego celów statutowych, dostawcy usług technicznych, jak również dostawcy usług ubezpieczeniowych i/lub usług transportowych i/lub usług hotelarskich (grupy zorganizowane); ponadto odbiorcami mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów administratora określonych w pkt. 3); a w przypadku przetwarzania danych, których podstawa przetwarzania wynika z art. 6 ust 1 pkt c RODO – przez okres jaki przewidują to przepisy prawa,              w tym przepisy ustawy o rachunkowości; względnie do czasu odwołania zgody przez Uczestnika na przetwarzanie lub wyrażenia przez niego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
7) posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art. 21 RODO,
8) niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek niezbędny uczestnictwa w Pielgrzymce, jak również zapewnienia uczestnikowi świadczeń określonych w programie Pielgrzymki (grupy zorganizowane),
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!