RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH STATUS PIELGRZYMA 

OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ 

NA JASNĄ GÓRĘ 

Tradiclaromontana2024 

 

zatwierdzona dnia 20 stycznia A.D.2024 (druk 2024.2) 

 

 • 1

Niniejsza Klauzula Informacyjna dla osób posiadających status pielgrzyma Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2024, zwana jest dalej Klauzulą Informacyjną. 

 

 • 2

W rozumieniu niniejszej Klauzuli Informacyjnej, organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2024 zwanej dalej Pielgrzymką, jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka z siedzibą we Włodowicach przy ul. Żareckiej 138, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 475866 NIP: 6492299171, Regon: 243375068, zwana dalej Organizatorem Pielgrzymki. 

 

 • 3

W rozumieniu niniejszej Klauzuli Informacyjnej osobą posiadającą status pielgrzyma jest każda osoba fizyczna zapisana jako pielgrzym w sposób uregulowany w § 2 ust. 1 pkt. A Regulaminu Pielgrzymki z dnia 20 stycznia 2024r. (druk 2024.16), zwana dalej Osobą Posiadającą Status Pielgrzyma. 

 

 • 4

Istnieje możliwość, iż przebieg Pielgrzymki, w tym wizerunek Osób Posiadających Status Pielgrzyma będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub obraz i dźwięk. 

 

 • 5

Osoba Posiadająca Status Pielgrzyma wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Pielgrzymki jej danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejscowości i/lub adresu zamieszkania, adresu e-mail i/lub numeru telefonu, numeru PESEL, wizerunku (w razie jego utrwalenia i/lub rozpowszechnienia) a także głosu dla celów obsługi telefonicznej. 

 

 • 6

Osoba Posiadająca Status Pielgrzyma wyraża zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora Pielgrzymki jej wizerunku, utrwalonego w trakcie Pielgrzymki za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych Organizatora Pielgrzymki oraz podmiotów z nim współdziałających (w tym w szczególności Klasztoru Jasnogórskiego) w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również w pochodzących od Organizatora Pielgrzymki lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora Pielgrzymki w związku z organizacją Pielgrzymki lub dotyczącą jego działalności informacyjnej lub promocyjnej. 

 

 • 7

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, Organizator Pielgrzymki informuje, iż: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Pielgrzymki to jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka z siedzibą we Włodowicach przy ul. Żareckiej 138, 42-421 Włodowice, 
 1. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych osobowych na adres jego siedziby określony w § 7 pkt. 1 Klauzuli Informacyjnej; 
 1. Pani/Pana dane osobowe, w tym również wizerunek – w przypadku jego utrwalenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przetwarzane będą: 
 1. w celu realizacji celów statutowych Organizatora Pielgrzymki (ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, upowszechniania dawnych, tradycyjnych, polskich praktyk religijnych wiernych Kościoła Katolickiego, upowszechniania chorału gregoriańskiego jako podstawowej formy śpiewu liturgicznego, a także innych form muzyki liturgicznej, określonych stosownymi normami prawa Kościoła Katolickiego oraz działania na rzecz integracji i rozwoju środowisk przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego) i/lub 
 1. w celu zapewnienia należytej organizacji i przebiegu Pielgrzymki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa Osobom Posiadającym Status Pielgrzyma i/lub 
 1. w celu zapewnienia realizacji na rzecz Osób Posiadających Status Pielgrzyma określonych świadczeń, których zakres jest uzależniony od sposobu uczestnictwa Osób Posiadających Status Pielgrzyma w Pielgrzymce o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. D Regulaminu Pielgrzymki oraz przynależności do Kadry Pielgrzymki o czym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu Pielgrzymki. 
 1. w celu prawidłowego rozliczenia Składki Organizacyjnej i/lub darowizn wniesionych przez Osoby Posiadające Status Pielgrzyma, 
 1. w celach sprawozdawczych i statystycznych. 
 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywało na podstawie art. 6 ust 1: 
 1. lit. a RODO (wyraźna zgoda),  
 1. lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),  
 1. lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) i/lub  
 1. lit. f RODO (niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).  
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą/mogą być podmioty współdziałające z administratorem danych osobowych w zakresie realizacji jego celów statutowych, dostawcy usług technicznych, jak również dostawcy usług ubezpieczeniowych i/lub usług transportowych i/lub usług hotelarskich; ponadto odbiorcami mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;  
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów administratora określonych w pkt. 3); a w przypadku przetwarzania danych, których podstawa przetwarzania wynika z art. 6 ust 1 pkt c RODO – przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o rachunkowości; względnie do czasu odwołania zgody przez Osobę Posiadającą Status Pielgrzyma na przetwarzanie lub wyrażenia przez niego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, 
 1. posiada Pani/Pan prawo:  
 1. dostępu do swoich danych osobowych, 
 1. sprostowania swoich danych osobowych, 
 1. usunięcia swoich danych osobowych, 
 1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
 1. przenoszenia swoich danych osobowych, 
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art. 21 RODO, 
 1. niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek niezbędny do uzyskania statusu pielgrzyma, jak również zapewnienia Osobie Posiadającej Status Pielgrzyma świadczeń określonych w Regulaminie Pielgrzymki,  
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!