GRUPA DUCHOWA

UCZESTNICTWO W PIELGRZYMCE
PIELGRZYMÓW W GRUPIE DUCHOWEJ
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym w Grupie Duchowej daje możliwość duchowej łączności ze wszystkimi pielgrzymami biorącymi bezpośredni udział w pielgrzymce. Każdy Pielgrzym w Grupie Duchowej włącza się tym samym w wielką modlitwę dziękczynno-błagalną w intencjach Tradycji Łacińskiej w Polsce. Uczestnictwo duchowe polega na tym, że pielgrzym uczestniczy wyłącznie duchowo w pielgrzymce, to jest bez fizycznego w niej udziału. Pielgrzymi w Grupie Duchowej w trakcie trwania pielgrzymki, odmawiają przepisane modlitwy.

Organizator pielgrzymki nie zapewnia pielgrzymom duchowym żadnych świadczeń. Wszyscy Pielgrzymi w Grupie Duchowej są zachęcani do odmówienia w trakcie Pielgrzymki modlitw przepisanych dla Pielgrzymów w Grupie Duchowej opublikowanych poniżej niniejszej informacji.

Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację Pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji itp. Składka Organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia. Pielgrzymi w Grupie Duchowej wnoszą Składkę Organizacyjną w wysokości odpowiadającej dwudniowemu udziałowi w pielgrzymce – 35 zł. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej. Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz Msza Święta w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma. Msza Święta w Kapicy NSPJ przy Bazylice (w sobotę) odprawiana jest w intencji Pielgrzymów w Grupie Duchowej. Wszystkie wyżej wymienione Msze Święte będą transmitowane na stronie internetowej pielgrzymki.

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w pielgrzymce jest warunkiem uczestnictwa w Pielgrzymce, to jest posiadania Statusu Pielgrzyma. Zapisy Pielgrzymów w Grupie Duchowej prowadzone są do dnia 25 lutego A.D.2023 (włącznie). Zapisanie się Pielgrzyma w Grupie Duchowej następuję poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej. Formularz Zapisów może być wypełniony przez inną osobę (zwaną osobą trzecią) niż osoba której dotyczy Formularz Zapisów. Wejście do Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów w Grupie Duchowej znajduje się poniżej niniejszej informacji. Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Zapis Pielgrzyma w Grupie Duchowej wymaga dla swej ważności wniesienia Składki Organizacyjnej odpowiadającej dwudniowemu udziałowi w pielgrzymce – 35 zł niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów. Wypełnienie Formularza Zapisów bez wniesienia Składki Organizacyjnej skutkuje nieważnością zapisu. Skuteczne przesłanie Formularza Zapisów następuje w wyniku naciśnięcia przycisku „prześlij” umieszczonego na końcu Formularza Zapisów. Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów, jest otrzymanie kopii Formularza Zapisów drogą poczty elektronicznej.

Pielgrzym w Grupie Duchowej ma zawsze możliwość rezygnacji z udziału w pielgrzymce i nie musi informować o tym fakcie Organizatora Pielgrzymki z tym że, w przypadku przedmiotowej rezygnacji wniesiona Składka Organizacyjna przepada jako darowizna z przeznaczeniem na organizację pielgrzymki to jest przepada na rzecz Organizatora Pielgrzymki.

Pielgrzym w Grupie Duchowej wypełniając Formularz Zapisów akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce [REGULAMIN].

Dane do przelewu składki organizacyjnej:

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2023 Imię i Nazwisko pielgrzyma


MODLITWY PRZEPISANE PIELGRZYMOM W GRUPIE DUCHOWEJ

Pielgrzymi w Grupie Duchowej powinni duchowo wziąć udział w wymienionych niżej wydarzeniach pielgrzymki oraz odmówić każdego dnia poniższe modlitwy.

MSZE ŚWIĘTE I APEL JASNOGÓRSKI ORAZ AKT ZAWIERZENIA

Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek w intencji wszystkich pielgrzymów.
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

Mszy Świętej w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa obok Bazyliki w intencji pielgrzymów duchowych
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki

Mszy Świętej głównej pielgrzymki w Bazylice w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

Akcie Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

WSZYSTKIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (piątek i sobota)

Tajemnice radosne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zwiastowanie – Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety – W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.
 • Boże Narodzenie – Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliłaś do serca i karmiłaś własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?
 • Ofiarowanie w świątyni – Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.
 • Odnalezienie Pana Jezusa – Mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.

Tajemnice bolesne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Modlitwa w Ogrójcu –Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.
 • Biczowanie – Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.
 • Cierniem ukoronowanie – Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.
 • Droga krzyżowa – Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.
 • Ukrzyżowanie – O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

Tajemnice chwalebne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zmartwychwstanie – Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…
 • Wniebowstąpienie – Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…
 • Zesłanie Ducha Świętego – Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.
 • Wniebowzięcie Maryi – Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…
 • Ukoronowanie Matki Bożej – Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ (piątek i sobota)

Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Panno Jasnogórska – módl się za nami
Królowo Polski – módl się za nami
Matko Kościoła – módl się za nami


MODLITWY PRZEPISANE PIELGRZYMOM W GRUPIE DUCHOWEJ

Pielgrzymi w Grupie Duchowej powinni duchowo wziąć udział w wymienionych niżej wydarzeniach pielgrzymki oraz odmówić każdego dnia poniższe modlitwy.

MSZE ŚWIĘTE I APEL JASNOGÓRSKI ORAZ AKT ZAWIERZENIA

Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek w intencji wszystkich pielgrzymów.
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu w piątek
TRANSMISJE:
– TV Trwam
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

Mszy Świętej w Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa obok Bazyliki w intencji pielgrzymów duchowych
TRANSMISJE:
– strona internetowa pielgrzymki

Mszy Świętej głównej pielgrzymki w Bazylice w intencji wszystkich pielgrzymów
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

Akcie Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej
TRANSMISJE:
– kanał Youtube klasztoru na Jasnej Górze
– strona internetowa pielgrzymki

WSZYSTKIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (piątek i sobota)

Tajemnice radosne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zwiastowanie – Nie ma wątpliwości, że Jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą, chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z Jej, byśmy przez Nią zjednoczyli się z Bogiem.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety – W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask Niepokalanej spływać będzie na inne dusze.
 • Boże Narodzenie – Coś Ty myślała, o Niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy Boskie Dzieciątko na sianku? Kiedy Je owijałaś w pieluszki, tuliłaś do serca i karmiłaś własną piersią? Jakie uczucia zalewały serce Twoje?
 • Ofiarowanie w świątyni – Jesteśmy całkowicie i zupełnie, i wyłącznie oddani Niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w Niej i przez Nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi, w Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie.
 • Odnalezienie Pana Jezusa – Mamy w Jej duszy zamieszkać, myśleć Jej myślami, by nie było między Jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między Jej pragnieniami a wolą Bożą.

Tajemnice bolesne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Modlitwa w Ogrójcu –Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.
 • Biczowanie – Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.
 • Cierniem ukoronowanie – Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.
 • Droga krzyżowa – Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.
 • Ukrzyżowanie – O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

Tajemnice chwalebne – rozważania: Św. Maksymilian M. Kolbe

 • Zmartwychwstanie – Pan Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odrodził świat z grzechów. I my swoją duszę musimy odrodzić z grzechów. I to nie tylko własną duszę, ale wszystkie dusze…
 • Wniebowstąpienie – Język ludzki nie jest zdolny mówić o rzeczach niebieskich i św. Paweł słusznie mówi, że „ani w serce człowieka nie weszło, co zgotował Bóg…” Jakże więc pojąć i wypowiedzieć, co w Tobie i przez Ciebie zgotował Bóg?!…
 • Zesłanie Ducha Świętego – Niepokalana jest tak ściśle zjednoczona z Duchem Świętym, że nazywa On Ją swoją Oblubienicą. Tego my swoim rozumem nigdy nie pojmiemy. To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbimy Ducha Świętego – Pana Boga.
 • Wniebowzięcie Maryi – Jak słodko nam będzie w ostatniej godzinie…, gdy wspomnimy na pracę… cierpienia… upokorzenia… poniesione dla Niepokalanej i że ich było wiele – jak najwięcej…
 • Ukoronowanie Matki Bożej – Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy Niepokalana na całym świecie będzie królowała.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ (piątek i sobota)

Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam. Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem niegodzien/dna Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił/ła od Ciebie. Proszę Cię, przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszelkie dobre postanowienia, które uczyniłem/am w życiu moim. Wsparty/a pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną. O Maryjo Częstochowska, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był/a zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłościwa Pani. Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Panno Jasnogórska – módl się za nami
Królowo Polski – módl się za nami
Matko Kościoła – módl się za nami

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!