PIELGRZYMI INDYWIDUALNI

UCZESTNICTWO W PIELGRZYMCE
PIELGRZYMÓW INDYWIDUALNYCH
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnictwo w pielgrzymce jako Pielgrzym Indywidualny polega na tym, iż Pielgrzym Indywidualny sam organizuje swój udział w pielgrzymce. Ta forma uczestnictwa daje możliwość elastycznego zaplanowania uczestnictwa w pielgrzymce przy jednoczesnym zachowaniu jedności ze wszystkimi pozostałymi pielgrzymami. Indywidualny dojazd daje możliwość udziału w wybranej części programu pielgrzymki, w przypadku gdy obowiązki osobiste nie pozwalają wziąć udziału w pełnym programie.

Organizator Pielgrzymki nie zapewnia Pielgrzymom Indywidualnym żadnych świadczeń. Oznacza to, iż dojazd, nocleg oraz wyżywienie w czasie pielgrzymki Pielgrzym Indywidualny musi zagwarantować sobie we własnym zakresie. Informacje o tym jak dojechać na Jasną Górę znajdują się w zakładce [DOJAZD]. Informacje o miejscach noclegowych w Częstochowie znajdują się w zakładce [NOCLEG]. Informacje o możliwościach zorganizowania wyżywienia znajdują się w zakładce [WYŻYWIENIE]. Karty Pielgrzyma dla Pielgrzymów Indywidualnych wraz z Biuletynem Informacyjnym Pielgrzymki wydawane będą w Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki funkcjonującym (w piątek i sobotę) w trakcie trwania pielgrzymki, w miejscu i czasie wskazanym w programie pielgrzymki.

Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy, chórzyści, organiści oraz ministranci wypełniając Formularz Zapisów i wskazując w nim fakt bycia jedną z wyżej wymienionych osób, zgłaszają gotowość do podjęcia stosownych posług podczas pielgrzymki. Kapłani, siostry zakonne, bracia zakonni oraz klerycy, mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu i obiedzie organizowanym w sobotę podczas Pielgrzymki. Kapłani zgłaszają potrzebę celebracji Mszy Św. podczas wypełniania Formularza Zapisów. Organizator Pielgrzymki organizuje celebrację Mszy Świętej wyłącznie dla kapłanów, którzy posiadają Status Pielgrzyma, oraz przedstawią pismo polecające własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem (np. Celebret). Wszelkie inne informacje o uczestnictwie kapłanów podane są w zakładce [DLA KAPŁANÓW]. Uczestnicy Ogólnopolskich Rekolekcji Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicolekcje) oraz uczestnicy Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej (Tradicamp) mają możliwość zgłoszenia udziału we wspólnym śniadaniu integracyjnym organizowanym w sobotę podczas pielgrzymki Tradiclaromontana2023. Zgłoszenia tego udziału dokonuje się w Formularzu Zapisów.

Składka Organizacyjna jest darowizną na organizację pielgrzymki i finansuje koszty główne organizacji pielgrzymki a więc koszty; liturgii, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, rejestracji foto/video, promocji itp. Składka Organizacyjna wnoszona jest przez wszystkich posiadających Status Pielgrzyma z wyjątkiem osób które nie ukończyły szesnastego roku życia. Pielgrzymi Indywidualni wnoszą Składkę Organizacyjną w wysokości uzależnionej od zakresu czasu uczestnictwa w Pielgrzymce tj.: składka organizacyjna dotycząca jednodniowego udziału w pielgrzymce (piątek lub sobota) – 20 zł, lub składka organizacyjna dotycząca dwudniowego udziału w pielgrzymce (piątek oraz sobota) – 35 zł. W zakładce [SKŁADKA] można zapoznać się z rodzajem ponoszonych kosztów głównych organizacji pielgrzymki oraz rozliczeniem zeszłorocznej Składki Organizacyjnej. Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu (w piątek) oraz Msza Święta w Bazylice (w sobotę) są odprawiane w intencji wszystkich osób posiadających Status Pielgrzyma.

Zapisanie się osoby do uczestnictwa w Pielgrzymce jest warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce, to jest posiadania Statusu Pielgrzyma. Zapisy Pielgrzymów Indywidualnych prowadzone są do dnia 23 lutego A.D.2023 (włącznie). Zapisanie się Pielgrzyma Indywidualnego następuję poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów Indywidualnych. Formularz Zapisów może być wypełniony przez inną osobę (zwaną osobą trzecią) niż osoba której dotyczy Formularz Zapisów. Wejście do Formularza Zapisów przeznaczonego do zapisów Pielgrzymów Indywidualnych znajduje się poniżej niniejszej informacji. Osoby niemające dostępu do internetu lub mające problemy z obsługą internetu (głównie osoby w podeszłym wieku) a jednocześnie będące w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby trzeciej, mogą w drodze wyjątku dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21. Zapis Pielgrzyma Indywidualnego wymaga dla swej ważności wniesienia Składki Organizacyjnej (udział dwudniowy – 35 zł, udział jednodniowy – 20 zł) niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zapisów. Wypełnienie Formularza Zapisów bez wniesienia Składki Organizacyjnej skutkuje nieważnością zapisu. Skuteczne przesłanie Formularza Zapisów następuje w wyniku naciśnięcia przycisku „prześlij” umieszczonego na końcu Formularza Zapisów. Potwierdzeniem skutecznego przesłania Formularza Zapisów, jest otrzymanie kopii Formularza Zapisów drogą poczty elektronicznej.

Zapis większej grupy Pielgrzymów Indywidualnych następuje co do zasady w odniesieniu do każdego Pielgrzyma Indywidualnego z osobna, to jest w taki sposób jak opisano wyżej. Większa grupa Pielgrzymów Indywidualnych może być też zapisana przez jedną reprezentującą ich osobę trzecią. Zapis taki polega na wypełnieniu i przesłaniu Formularza Zapisów przez osobę trzecią dla każdego z zapisywanych Pielgrzymów Indywidualnych z osobna. Składkę Organizacyjną, reprezentująca osoba fizyczna wnosi zbiorczo za wszystkich zapisanych przez nią Pielgrzymów Indywidualnych.

Pielgrzym Indywidualny może zrezygnować z udziału w pielgrzymce i nie musi informować o tym fakcie Organizatora Pielgrzymki z tym że, w przypadku przedmiotowej rezygnacji wniesiona Składka Organizacyjna przepada jako darowizna z przeznaczeniem na organizację Pielgrzymki to jest przepada na rzecz Organizatora Pielgrzymki.

Punkt Informacyjny Pielgrzymki działa w trakcie wydarzeń pielgrzymki, w miejscu i czasie podanym w programie pielgrzymki. Punkt ten udziela wszelkich informacji o pielgrzymce, umożliwia dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej oraz zajmuje się obsługą osób posiadających Status Pielgrzyma w zakresie przewidzianym w Regulaminie Pielgrzymki. Więcej informacji o Punkcie Informacyjnym podane jest w zakładce [PUNKT INFOR.].

Aby odpowiednio przygotować się do udziału w pielgrzymce można skorzystać z wielu praktycznych informacji znajdujących się w zakładkach [PRAKTYCZNE RADY] oraz [MAPA].

Pielgrzym Indywidualny wypełniając Formularz Zapisów akceptuje zapisy Regulaminu Pielgrzymki. Regulamin Pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej pielgrzymki w zakładce [REGULAMIN].

Dane do przelewu składki organizacyjnej:

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradiclaromontana2023 Imię i Nazwisko pielgrzyma
Kwota składki organizacyjnej przy udziale dwudniowym – 35 zł
Kwota składki organizacyjnej przy udziale jednodniowym – 20 zł

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!